Oœwiadczenie rodzica o uczκszczaniu/kontynuacji nauki rodzeρstwa kandydata do szko³y podstawowej prowadzonej przez Gminκ Olecko w roku szkolnym 2021 / 2022

 

Ja niΏej podpisana/y …………………………………………………………………………………………………………..
                                                                   (imiκ nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

 

zamieszka³a/y……………………………………………………………………………………………………………………
                                                                               (adres zamieszkania)

                                                                                                                             

oœwiadczam, Ώe rodzeρstwo mojego dziecka ……..……………………………………………………………………
                                                                                        
(imiκ i nazwisko dziecka, ktσrego dotyczy wniosek)

 

urodzonego ………………………………… w roku szkolnym ……………………………………………………………
                                 (data urodzenia)                                                    (rok, na ktσry prowadzona jest rekrutacja)

 

uczκszcza do ……………………………………………………………………………………………………………………

                                                                                   (nazwa i adres szko³y)

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………….
                                                                                              
(nazwa i adres szko³y)

 

imiκ i nazwisko rodzeρstwa

klasa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olecko, dnia …………………………………..                                 ............................................................................
                                                                                                           (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)