Oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych o miejscu zamieszkania dziecka

 

Ja niżej podpisana/y ..……………..………………………………………………………………………………………
                                                                        (imię nazwisko rodzica/opiekuna prawnego)

 

oświadczam, że moje dziecko …..……………………………………………………..……………………………………
                                                                                           (imię i nazwisko dziecka)

 

urodzone ………………………………………. zamieszkuje* pod wskazanym niżej adresem:
                                (data urodzenia dziecka)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………

                                                                      (adres zamieszkania dziecka)

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………
                                                                      (adres zamieszkania dziecka)

 

 

Olecko, dnia …………………………………..               ……….…..…………………………………………
                                                                                                            (czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego)

 

* Miejscem zamieszkania osoby fizycznej jest miejscowość, w której osoba ta przebywa z zamiarem stałego pobytu. Miejscem zamieszkania dziecka pozostającego pod władzą rodzicielską jest miejsce zamieszkania rodziców albo tego z rodziców, któremu wyłącznie przysługuje władza rodzicielska lub któremu zostało powierzone wykonywanie władzy rodzicielskiej. Jeżeli władza rodzicielska przysługuje na równi obojgu rodzicom mającym osobne miejsce zamieszkania, miejsce zamieszkania dziecka jest u tego z rodziców, u którego dziecko stale przebywa. Jeżeli dziecko nie przebywa stale u żadnego z rodziców, jego miejsce zamieszkania określa sąd opiekuńczy. Miejscem zamieszkania osoby pozostającej pod opieką jest miejsce zamieszkania opiekuna. Można mieć tylko jedno miejsce zamieszkania (art. 25, 26,27, 28 Kodeksu Cywilnego).