Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 4/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3
im. Jana Pawła II w Olecku

z dn. 03.02.2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin rekrutacji
do oddziału przedszkolnego
Szkoły Podstawowej nr 3
im. Jana Pawła II w Olecku

 

na rok szkolny 2021/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4)

 

 

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) wielodzietności rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci;

2) samotnym wychowywaniu dziecka – oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem

§ 1

Zasady ogólne

 

1. Do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2021/2022 przyjmowane są:

·         Dzieci pięcioletnie (urodzone w 2016 roku)

·         Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2015 roku)

2.  Liczbę oddziałów ustala organ prowadzący szkołę w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

3. Do oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej przyjmuje się na podstawie wniosku rodziców (prawnych opiekunów) dzieci zamieszkałe na terenie gminy – wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

§ 3

Kryteria rekrutacji

 

1. W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria, które mają jednakową wartość określoną liczbą punktów:

Kryteria ustawowe

1.

wielodzietność rodziny kandydata

1 pkt.

2.

niepełnosprawność kandydata

1 pkt.

3.

niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

1 pkt.

4.

niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

1 pkt.

5.

niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

1 pkt.

6.

samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

1 pkt.

7.

objęcie kandydata pieczą zastępczą

1 pkt.

 

2. Dokumentami potwierdzającymi kryteria ustawowe są odpowiednio:

a)   oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata,

b) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568, 875, z 2021 r. poz. 159),

c)    prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

d) dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie
z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (
Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z 2021 r. poz. 159)

3. Dokumenty, o których mowa w pkt. 2 składane są w oryginale, notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego zgodnie z art. 76a § 1 Kodeksu postępowania administracyjnego odpisu lub wyciągu z dokumentu, bądź w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica (art. 20t ust. 3 i 5 ustawy z dnia 06.12.2013).

4. W przypadku równorzędnych wyników na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego,
o którym mowa w ust. 2 lub jeżeli po zakończeniu tego etapu szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria określone przez organ prowadzący, o różnej wartości, określonej liczbą punktów

 

Kryteria

1.

Kandydat sześcioletni mieszkający na terenie stanowiącym obwód Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku

10 pkt.

2.

Kandydat pięcio- i czteroletni mieszkający na terenie stanowiącym obwód Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku

8 pkt.

3.

Kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym 2020/2021, będzie kontynuowało edukację w tej szkole podstawowej

3 pkt.

4.

Rodzina kandydata znajduje się w trudnej sytuacji życiowej

2 pkt.

 

 

5. Spełnianie kryterium o których mowa w ust. 4 pkt. 1-3 rodzic potwierdza we wniosku składanym do oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej. Dokumentami potwierdzającymi kryteria określone w ust. 4 pkt. 4 jest zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej, centrum pomocy rodzinie lub sądu.

6. O przyjęciu decyduje suma punktów uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydaci są przyjmowani w kolejności począwszy od najwyższej liczby uzyskanych punktów.

7. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym, o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

§ 4

Komisja rekrutacyjna

 

1. Dyrektor Szkoły powołuje komisję rekrutacyjną .

2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

a)    ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

b)   ustalenie i podanie do publicznej wiadomości, na szkolnej tablicy ogłoszeń, listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

c)    sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości
w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informacje o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata.

4.Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

5. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych
 i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

6. Listy, o których mowa w ust. 1 i 3, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona
i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

7. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 3, jest określany
w formie adnotacji umieszczonej na tej liście opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

§5
Tryb odwoławczy

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić z wnioskiem do komisji rekrutacyjnej  
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do oddziału przedszkolnego szkoły podstawowej.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica
z wnioskiem.

3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

4. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

 

 

§ 6

Postępowanie uzupełniające

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

3. Do postępowania uzupełniającego przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.

§ 7
Przepisy końcowe

1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.

2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole, która przeprowadzała postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu rekrutacji do oddziału przedszkolnego

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku

na rok szkolny 2021/2022

                                                                                                                        …………………………………………………                                                                                                                                      data wpływu (wypełnia szkoła)

Dyrektor

Szkoły Podstawowej Nr 3
im. Jana Pawła II
w Olecku

 

 

 

WNIOSEK O PRZYJĘCIE

do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku

na rok szkolny 2021/2022

 

 

I. Dane dotyczące dziecka (kandydata)

 

1.Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………………………………..

 

2. Data urodzenia ……………………………………………………………………………………….…………..

 

3. Numer PESEL ………………………………………………………..…………………………..………………

  

  w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu

 

   potwierdzającego tożsamość ……………………………………….………………..……………………………

 

II. Dane dotyczące rodziców/prawnych opiekunów

 

1.Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów kandydata: 

 

matki:  ……….……………………………………….……...………………….….…………………….…….

ojca: ………….……..………………………………………………………………….………………….……

 

2. Adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata:  ……………………………………………………………

 

3. Numery telefonów rodziców:  

 

matki:  ……………………,……….……………………………………………………………………………

 

      ojca: ………….………..………………………………………………………………………………………..

 

III. Wskazanie kolejności wybranego publicznego oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przedszkola lub zespołu wychowania przedszkolnego w porządku od najbardziej do najmniej preferowanych:

 

1.     …………………………………………………………………………………………………………………

(nazwa przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/zespołu wychowania przedszkolnego pierwszego wyboru)

 

2.     ………………………………………………………………………………………………………………….

(nazwa przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/zespołu wychowania przedszkolnego drugiego wyboru)

 

3.     ……………………………………………………………………….…………………………………………

(nazwa przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej/zespołu wychowania przedszkolnego trzeciego wyboru)

 

 

 

 

Do I etapu postępowania rekrutacyjnego oświadczam, że (właściwe zaznaczyć):

ð     dziecko wychowuje się w rodzinie wielodzietnej (troje i więcej dzieci w rodzinie),

ð     dziecko jest niepełnosprawne
(dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (
Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568, 875, z 2021 r. poz. 159),

ð      jedno z rodziców dziecka jest niepełnosprawne
(dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (
Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568, 875, z 2021 r. poz. 159),

ð     dwoje rodziców dziecka jest niepełnosprawnych
(dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (
Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568, 875, z 2021 r. poz. 159),

ð     rodzeństwo jest niepełnosprawne
(dołączyć orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (
Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568, 875, z 2021 r. poz. 159),

ð                   jestem rodzicem samotnie wychowującym dziecko[1]
(dołączyć prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem)

ð     dziecko objęte jest pieczą zastępczą
(dołączyć dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (
Dz. U. z 2020 r. poz. 821, z 2021 r. poz. 159)

 

Informacje do II etapu rekrutacji (właściwe zaznaczyć):

ð     kandydat sześcioletni mieszkający na terenie stanowiącym obwód Szkoły Podstawowej nr 3
im. Jana Pawła II w Olecku,

ð     kandydat pięcio- i czteroletni mieszkający na terenie stanowiącym obwód Szkoły Podstawowej nr 3
 im. Jana Pawła II w Olecku,

ð     kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym 2021/2022 będzie kontynuowało edukację w tej szkole podstawowej,

ð     rodzina kandydata znajduje się w trudnej sytuacji życiowej.

      (dołączyć zaświadczenie z ośrodka pomocy społecznej, centrum pomocy rodzinie lub sądu)

 

Data:  ………………………..……                                                                              ……..........................................................

                                                                                                                                                      podpis rodzica(prawnego opiekuna)

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

 

 

 

IV. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1.    Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II
w Olecku, ul. Kolejowa 33, 19 – 400 Olecko, Tel 087 520 20 85, adres e-mail:
sp3@um.olecko.pl

2.    W Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod nr telefonu 87 520 20 85 lub pod adresem e-mail: sekretariatsp3sp3@o2.pl

3.    Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami Ustawy Prawo Oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248 w tym
w szczególności Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z  2017r. poz. 1646).

4.     Dane będą przetwarzane na potrzeby rekrutacji oraz  w celu realizacji statutowej działalności szkoły.

5.     Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

6.     Dane będą przetwarzane do czasu uczęszczania ucznia do szkoły, a następnie przez okres archiwizowania danych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi archiwizacji.

7.     Podanie danych jest obowiązkowe, obowiązek ten wynika z przepisu § 8 ust 2 Rozporządzenia MEN
z dnia 25 sierpnia 2017r. (Dz. U. 2017r. poz. 1646).

8.     Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku.

9.     Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Panu/i prawo do:

a)       dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b)       do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c)       do ograniczenia przetwarzania danych,

d)       do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

*Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych, (niewłaściwe skreślić)

 

 

………………………..………………………
                                                                                                                                             Podpis rodzica / opiekuna prawnego

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 [1] osobie samotnie wychowującej dziecko – należy przez to rozumieć pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba ta wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem.