Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 4/2021
Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3
im. Jana Pawła II w Olecku

z dn. 03.02.2021 r.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulamin rekrutacji
do klasy pierwszej
Szkoły Podstawowej Nr 3
im. Jana Pawła II
w Olecku

 

na rok szkolny 2021/2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4)

Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:

1) obwodzie Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku - oznacza to, że uczeń ze swoimi rodzicami (opiekunami prawnymi) mieszka przy ul: Plac Wolności, Wojska Polskiego, Cicha, Kolejowa, Kamienna, Przykamienna, Zielona, Środkowa, Plac Wieży Ciśnień, Słoneczna, Wiśniowa, Tunelowa, Przytorowa,1 Maja nr 1-17 (przed rzeką), Grunwaldzka, Wąska, Zyndrama, Wodna, Nocznickiego bez nr 19,24,26 (przed rzeką), Osiedle nad Legą, Łąkowa, Aleja Zwycięstwa nr parzyste 2,6a oraz nr nieparzyste od 3 do 17 (przed rzeką).

 

§ 1

Zasady ogólne

 

1.      Do klasy I na rok szkolny 2021/2022 przyjmowane są:

·         Dzieci ośmioletnie (urodzone w 2013 roku)

Ø  którym na wniosek rodziców w roku szkolnym 2020/2021 odroczono spełnianie obowiązku szkolnego;

·         Dzieci siedmioletnie (urodzone w 2014)

·         Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2015), jeżeli spełnią jeden z poniższych warunków:

Ø  korzystały z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym mają rozpocząć naukę w klasie pierwszej,

Ø   uzyskały opinie poradni psychologiczno – pedagogicznej
o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej.

2.  Liczbę oddziałów ustala organ prowadzący szkołę w porozumieniu z dyrektorem szkoły.

3.  Do klasy pierwszej szkoły podstawowej dzieci zamieszkałe w tym obwodzie przyjmuje się z urzędu.

4. Do klasy pierwszej szkoły podstawowej przyjmuje się na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów) dzieci zamieszkałe w obwodzie – wzór zgłoszenia stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.

5. Kandydaci zamieszkali poza obwodem Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II
w Olecku mogą być przyjęci do klasy pierwszej po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami

6. Wniosek o przyjęcie do szkoły składa się do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku – wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do regulaminu.

 

 

§ 2

Kryteria naboru

1. W przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami w postępowaniu rekrutacyjnym brane są pod uwagę następujące kryteria:

Kryteria

1.

Niepełnosprawność kandydata

4 pkt.

2.

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata i będzie uczęszczało w roku szkolnym 2021/2022

3 pkt.

3.

Odległość od miejsca zamieszkania dziecka do szkoły, w której składany jest wniosek jest mniejsza niż odległość do szkoły obwodowej

2 pkt.

4.

Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców znajduje się w obwodzie szkoły

1 pkt.

 

2. Dokumentami potwierdzającymi kryteria określone w punkcie 1 są odpowiednio:

1) orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalne wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;

2) oświadczenie rodziców kandydata o uczęszczaniu rodzeństwa kandydata do danej szkoły podstawowej i kontynuacji nauki w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne;

3) oświadczenie rodziców o miejscu zamieszkania dziecka;

4) oświadczenie rodziców o miejscu zatrudnienia.

Składający oświadczenie jest zobowiązany do zawarcia w nim klauzuli: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”. Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. (art. 20t ust.6 ustawy z dnia 06.12.2013)

3. O przyjęciu decyduje suma punktów uzyskana w postępowaniu rekrutacyjnym. Kandydaci są przyjmowani w kolejności począwszy od najwyższej liczby uzyskanych punktów.

4. W przypadku uzyskania takiej samej liczby punktów w postępowaniu rekrutacyjnym,
o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

 

§ 3

Komisja rekrutacyjna

 

1. Dyrektor Szkoły powołuje komisję rekrutacyjną.

2. Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

a)    ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych,

b)   ustalenie i podanie do publicznej wiadomości, na szkolnej tablicy ogłoszeń, listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych,

c)    sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

 

3. Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona
i nazwiska kandydatów oraz informacje o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata.

4. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

5. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych
 i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc.

6. Listy, o których mowa w ust. 1 i 3, podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Listy zawierają imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.

7. Dzień podania do publicznej wiadomości listy, o której mowa w ust. 3, jest określany
w formie adnotacji umieszczonej na tej liście opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

§4
Tryb odwoławczy

1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i nieprzyjętych rodzic kandydata może wystąpić z wnioskiem do komisji rekrutacyjnej
o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do klasy pierwszej szkoły podstawowej.

2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica
z wnioskiem.

3. W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzic może wnieść do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

4. Dyrektor rozpatruje odwołanie w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

 

 

§ 5

Postępowanie uzupełniające

 1. Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, dyrektor szkoły przeprowadza postępowanie uzupełniające.

2. Postępowanie uzupełniające powinno zakończyć się do końca sierpnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, na który jest przeprowadzane postępowanie rekrutacyjne.

3. Do postępowania uzupełniającego przepisy niniejszego rozdziału stosuje się odpowiednio.

§ 6
Przepisy końcowe

1. Dane osobowe kandydatów zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do szkoły.

2. Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w szkole, która przeprowadzała postępowanie rekrutacyjne, przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

do Regulaminu rekrutacji do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku

 na rok szkolny 2021/2022

                                                                      …………………………………….

                                                                                                                                                data wpływu (wypełnia szkoła)

 

Dyrektor

Szkoły Podstawowej Nr 3
im. Jana Pawła II
w Olecku

 

 

ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY I

Szkoły Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku

na rok szkolny 2021/2022

 

I. Dane dotyczące dziecka (kandydata)

 

1.Imię i nazwisko dziecka …………………………………………………………………………………………………………...…….

 

2. Data urodzenia …………………………………………………………….…………………………………………………………

 

3. Numer PESEL ………………………………………………………..……………………………………………………………

w przypadku braku numeru PESEL – seria i numer paszportu lub innego dokumentu

potwierdzającego tożsamość

 

 

II. Dane dotyczące rodziców/prawnych opiekunów

 

1.Imiona i nazwiska rodziców/prawnych opiekunów kandydata: 

 

matki:  ……….……………………………………….……...………….…………………….……………….…………

 

ojca: ………….……..………………………………………………………………………….………...……………

 

2. Adres miejsca zamieszkania rodziców i kandydata
……………………………………..:……………………………………………………………………………….    

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………


    

3. Numery telefonów rodziców:

 

matki:  …………………………….……………………………………………………..………………………………

ojca: ………….………..………………………………………………………………………………………………

 

Oświadczam, że miejsce zamieszkania rodziców kandydata i kandydata znajduje się pod adresem:

 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………...

podać adres zamieszkania rodziców wraz z dzieckiem

 

 

Jestem świadoma/y odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

 

Data:  …………………….………                                                                                 ….………………………….        

                                                                                                                                                                         podpis rodzica (prawnego opiekuna)                                                                                                                                                                        

 

 

III. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

1.    Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II
w Olecku, ul. Kolejowa 33, 19 – 400 Olecko, Tel 087 520 20 85, adres e-mail:
sp3@um.olecko.pl

2.    W Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pod nr telefonu 87 520 20 85 lub pod adresem
e-mail:
sekretariatsp3sp3@o2.pl

3.    Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami Ustawy Prawo Oświatowe (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 996, 1000, 1290, 1669, 2245) w tym w szczególności Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczeji opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji (Dz. U. z  2017r. poz. 1646).

4.     Dane będą przetwarzane na potrzeby rekrutacji oraz  w celu realizacji statutowej działalności szkoły.

5.     Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

6.     Dane będą przetwarzane do czasu uczęszczania ucznia do szkoły, a następnie przez okres archiwizowania danych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi archiwizacji.

7.     Podanie danych jest obowiązkowe, obowiązek ten wynika z przepisu § 8 ust 2 Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017r. (Dz. U. 2017r. poz. 1646).

8.     Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku.

9.     Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Panu/i prawo do:

a)       dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

b)       do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

c)       do ograniczenia przetwarzania danych,

d)       do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

*Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych, (niewłaściwe skreślić)

 

                                                                                                            ………………………..……………………………

 Podpis rodzica / prawnego opiekuna


Załącznik nr 2

do Regulaminu rekrutacji do klasy pierwszej

Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku

 na rok szkolny 2021/202 2

 

 

                                     SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 IM. JANA PAWŁA II W OLECKU

                                         19 - 400   Olecko,      ul. Kolejowa 33        tel./fax.      (0 87)  520 20 85

                                                   Email: sp3@um.olecko.pl         www.sp3.olecko.edu.pl

 

 

 

Wniosek do Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II
w Olecku o przyjęcie do klasy pierwszej na rok szkolny 2021/2022

 

Proszę wypełnić czytelnie drukowanymi literami

1. Dane dziecka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Imię pierwsze                                                                                  imię drugie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           nazwisko

 

 

-

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dzień      miesiąc    rok urodzenia                                                                                  numer ewidencyjny PESEL

Adres zamieszkania dziecka

 

 

-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  kod pocztowy                                                                             miejscowość

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  ulica                                                                                             nr domu          nr mieszkania

2. Dane rodziców/ prawnych opiekunów dziecka:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  imię i nazwisko ojca                                                                                              nr telefonu             

 

 

                                           Adres zamieszkania ojca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               imię i nazwisko matki                                                                                             nr telefonu

 

 

                                             Adres zamieszkania matki

3. Informacja o złożeniu wniosku o przyjęcie kandydata do publicznych szkół:

 

Jeżeli wnioskodawca skorzystał z prawa składania wniosku o przyjęcie kandydata do więcej niż jednej publicznej jednostki, zobowiązany jest wpisać nazwy szkół w kolejności od najbardziej do najmniej preferowanych.

 

Pierwszy wybór: ................................................................................................................................................................

Drugi wybór:.......................................................................................................................................................................

Trzeci wybór:......................................................................................................................................................................

 

4. Kryteria naboru (zaznaczyć krzyżykiem)

Kryteria ustalone przez organ prowadzący

TAK

NIE

Punktacja komisji

1. Niepełnosprawność kandydata (4pkt.)

 

 

 

2. W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata i będzie uczęszczało
w roku szkolnym 2019/2020 (3 pkt.) ośw. 1

 

 

 

3. Odległość od miejsca zamieszkania dziecka do szkoły, w której składany jest wniosek jest mniejsza niż odległość do szkoły obwodowej (2 pkt.) ośw. 2

 

 

 

4. Miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców znajduje się w obwodzie szkoły ( 1pkt.)
ośw. 3

 

 

 

Razem pkt.

 

 

5. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych

10.  Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II
w Olecku, ul. Kolejowa 33, 19 – 400 Olecko, Tel 087 520 20 85, adres e-mail:
sp3@um.olecko.pl

11.  W Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku został powołany Inspektor Ochrony Danych Osobowych,
z którym można skontaktować się pod nr telefonu 87 520 20 85 lub pod adresem e-mail:
sekretariatsp3sp3@o2.pl

12.  Dane przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z przepisami Ustawy Prawo Oświatowe
 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680, 1681, 1818, 2197 i 2248) w tym w szczególności Rozporządzenie MEN
z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji
(Dz. U. z  2017r. poz. 1646).

13. Dane będą przetwarzane na potrzeby rekrutacji oraz  w celu realizacji statutowej działalności szkoły.

14. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej.

15. Dane będą przetwarzane do czasu uczęszczania ucznia do szkoły, a następnie przez okres archiwizowania danych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami dotyczącymi archiwizacji.

16. Podanie danych jest obowiązkowe, obowiązek ten wynika z przepisu § 8 ust 2 Rozporządzenia MEN z dnia 25 sierpnia 2017r. (Dz. U. 2017r. poz. 1646).

17. Pana/i dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody – zgodnie z Rejestrem Czynności Przetwarzania Danych obowiązującym w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku.

18. Zgodnie z przepisami RODO przysługuje Panu/i prawo do:

e)       dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,

f)        do sprostowania (poprawiania) swoich danych,

g)       do ograniczenia przetwarzania danych,

h)       do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

 

*Wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody na przetwarzanie danych osobowych, (niewłaściwe skreślić)

 

                                                                                                                           ………………………..……………………………..
              Podpis rodzica / prawnego opiekuna

 

 

 

 

Karta zgłoszenia powinna być złożona w sekretariacie szkoły w terminie do 25 czerwca2021r.

 

 


Data i podpis przyjmującego zgłoszenie: ........................................... Nr kolejny:                                                                                        

 

 

6.Decyzja komisji rekrutacyjnej:

 

Komisja Rekrutacyjna na posiedzeniu w dniu…………………………...………przyjęła / nie przyjęła* dziecko do klasy I w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku.

                                                       …………………….……………………….....

                                                                   Podpis Przewodniczącego Komisji Rekrutacyjnej