Zarządzenie nr 4/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku

z dnia 03.02.2021 r.

 

 

w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminów rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klasy I Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku na rok szkolny 2021/2022.

 

Na podstawie: Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r.

poz. 910 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 4) 

zarządza się  co następuje

 

§1

 

Wprowadza się do stosowania  Regulaminy rekrutacji do oddziału przedszkolnego i klasy I  Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku na rok szkolny 2021/2022.

 

§2

 

Treść regulaminów stanowi załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszego zarządzenia.

 

 

§3

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

    Dyrektor Szkoły

Lucyna Sadowska