"Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali" - Jan Paweł II

Zapisy do szkoły

UWAGA RODZICE


Dokumenty do pobrania (PDF)


Do oddziału przedszkolnego:

1.  Deklaracja
2.  Oświadczenie udziału
3.  Wniosek o przyjęcie do oddziału przedszkolnego

Do klasy I:

1. Oświadzenie
2. Zgłoszenie dziecka do klasy I (dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły)

Zapisy/rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 do klas I w szkołach podstawowych


Do klasy I publicznej szkoły podstawowej przyjmuje się z urzędu dzieci zamieszkałe w obwodzie tej szkoły.

Kandydaci zamieszkali poza obwodem publicznej szkoły podstawowej mogą być przyjęci do klasy I po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego, jeżeli dana szkoła podstawowa nadal dysponuje wolnymi miejscami. W postępowaniu rekrutacyjnym są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

a)   niepełnosprawność kandydata – 4 punkty,

b)   w szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo kandydata i będzie uczęszczało do tej szkoły w roku szkolnym, którego dotyczy postępowanie rekrutacyjne - 3 punkty,

c)   odległość od miejsca zamieszkania dziecka do szkoły, w której składany jest wniosek jest mniejsza niż odległość do szkoły obwodowej – 2 punkty,

d)   miejsce pracy przynajmniej jednego z rodziców znajduje się na terenie stanowiącym obwód tej szkoły – 1 punkt.

Przepis stosuje się również do postępowania rekrutacyjnego do oddziału integracyjnego klasy I w szkole podstawowej.

Do klasy I oddziału sportowego w szkole podstawowej lub do klasy wyższej niż I w szkole podstawowej (IV, VII), w przypadku gdy szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w tej klasie, przyjmuje się kandydatów, którzy:

a)   posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

b)   posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału,

c)   uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danym oddziale.

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższe warunki niż liczba wolnych miejsc w oddziale, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

1)   Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku, ul .Kościuszki 20, tel. 87 523 04 97, sp1.olecko.edu.pl

2)   Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika, ul Słowiańska 1,
tel. 87 520 20 85, sp2.olecko.edu.pl

3)   Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku, ul. Kolejowa 33,
tel. 87 520 20 85, sp3.olecko.edu.pl

4)   Szkoła Podstawowa Nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego, Os. Siejnik II 14,
tel. 87 523 91 00, sp4.olecko.pl

5)   Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach,
tel. 87 523 03 76, spg.olecko.edu.pl

6)   Szkoła Podstawowa w Kijewie,
tel. 87 523 04 60, gimnazjumkijewo.edupage.org

7)   Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich,
tel. 87 520 62 28, spbo.olecko.edu.pl

8)   Szkoła Podstawowa w Judzikach,
tel. 87 520 62 28, spjudziki.olecko.edu.pl


Zapisy/rekrutacja na rok szkolny 2018/2019 do przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz zespołów wychowania przedszkolnego

 
Dzieci do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, publicznych innych form wychowania przedszkolnego przyjmuje się po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

Na rok szkolny 2018/2019 Gmina Olecko oferuje dzieciom 3-6 letnim edukację przedszkolną w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku, oddziałach przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych na terenie gminy: Nr 1, Nr 2, Nr 3, Nr 4, w Gąskach, Babkach Oleckich i Judzikach oraz trzech zespołach wychowania przedszkolnego (inne formy wychowania przedszkolnego) w Gąskach, Babkach Oleckich i Judzikach.

Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica.

W przypadku większej liczby kandydatów zamieszkałych na terenie gminy niż liczba wolnych miejsc w publicznym przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub zespole wychowania przedszkolnego, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

a)     wielodzietność rodziny kandydata,

b)    niepełnosprawność kandydata,

c)     niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,

d)    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,

e)     niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,

f)     samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,

g)    objęcie kandydata pieczą zastępczą.

Jeżeli po zakończeniu tego etapu dana placówka przedszkolna nadal dysponuje wolnymi miejscami, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę kryteria określone przez organ prowadzący:

1)   dla Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku:

a)     kandydat trzy- cztero- i pięcioletni – 15 punktów,

b)    kandydat, którego oboje rodzice (prawni opiekunowie) pracują, studiują w trybie dziennym, prowadzą działalność gospodarczą lub prowadzą gospodarstwo rolne – 5 punktów,

c)     kandydat, którego rodzice zadeklarowali czas pobytu w przedszkolu powyżej 8 godzin – 4 punkty,

d)    kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który jest przeprowadzana rekrutacja, będzie kontynuowało edukację przedszkolną w tej placówce (rodzice złożyli deklarację) – 3 punkty,

e)     rodzina kandydata znajduje się w trudnej sytuacji życiowej – 2 punkty,

2)   dla oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej:

a)     kandydat sześcioletni mieszkający na terenie stanowiącym obwód szkoły - 10 punktów,

b)    kandydat pięcio- i czteroletni mieszkający na terenie stanowiącym obwód szkoły - 8 punktów,

c)     kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który jest przeprowadzana rekrutacja, będzie kontynuowało edukację w tej szkole podstawowej (klasach gimnazjalnych) – 3 punkty,

d)    rodzina kandydata znajduje się w trudnej sytuacji życiowej – 2 punkty,

3)   dla zespołu wychowania przedszkolnego:

a)     kandydat trzy- czteroletni - 5 punktów,

b)    kandydat, którego rodzeństwo w roku szkolnym, na który jest przeprowadzana rekrutacja, będzie kontynuowało edukację w tym zespole wychowania przedszkolnego lub tej szkole podstawowej (klasach gimnazjalnych) – 3 punkty,

c)     rodzina kandydata znajduje się w trudnej sytuacji życiowej – 2 punkty.

Kandydaci zamieszkali poza obszarem gminy mogą być przyjęci do placówki przedszkolnej na terenie Gminy Olecko, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dana placówka nadal dysponuje wolnymi miejscami.

Rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2018/2019 do przedszkola, oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej lub zespołu wychowania przedszkolnego składają deklarację o kontynuowaniu edukacji przedszkolnej w tej placówce, tym samym nie podlegają rekrutacji.

Szczegółowe informacje można uzyskać:

1)   Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku,  ul. Zielona 1,
tel. 87 520 32 12, pzoi.olecko.edu.pl

2)   Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku, ul .Kościuszki 20, tel. 87 523 04 97, sp1.olecko.edu.pl

3)   Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Mikołaja Kopernika, ul. Słowiańska 1, 
tel. 87 520 20 85, sp2.olecko.edu.pl

4)   Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku, ul. Kolejowa 33,
tel. 87 520 20 85, sp3.olecko.edu.pl

5)   Szkoła Podstawowa Nr 4 im. ks. Jana Twardowskiego, Os. Siejnik II 14  
tel. 87 523 91 00, www.sp4.olecko.pl

6)   Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach,
tel. 87 523 03 76, spg.olecko.edu.pl

7)   Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich ,
tel. 87 520 62 28, spbo.olecko.edu.pl

8)   Szkoła Podstawowa  w Judzikach ,
tel. 87 520 62 28, spjudziki.olecko.edu.pl


  
.

Nasza szkoła w fotografii

Please download Java(tm).

ZOBACZ WIĘCEJ

Dzisiaj jest

 


A czas płynie...
Lekcje

8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.50 - 10.35
10.55 - 11.40
11.50 - 12.35
12.45 - 13.30
13.40 - 14.25
14.30 - 15.15

Pogoda w Olecku

Pogoda w Olecku

Plan Olecka

 

Licznik  odwiedzinLinki

BIP SP3

olecko

Copyright Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku  
       Kolejowa 33, 
19-400 Olecko,  
tel. 875202085   e-mail: sp3@um.olecko.pl    http://
www.sp3.olecko.edu.pl
NIP 847-10-24-323

 
Strona główna Strona główna galeria Kontakt