"Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali" - Jan Paweł II

Sprawdzian szóstoklasisty


        Prezentujemy tu oficjalne oraz próbne testy i sprawdziany szóstoklasisty z poprzednich lat. Zadania dostępne są w formie arkuszy egzaminacyjnych jak również w formie pojedynczych zadań ze szczegółowymi rozwiązaniami.  (Materiały te znajdują się na stronie: www.cauchy.pl)



"Sport" - kwiecień 2010 roku, Oficjalny test szóstoklasisty

"W teatrze" - próbny test szóstoklasisty, styczeń 2010 roku

"O zwierzętach" - kwiecień 2009 roku, Oficjalny test szóstoklasisty

"Jasne jak słońce" - kwiecień 2008 roku, oficjalny test szóstoklasisty,

"Wycieczka" - styczeń 2008 roku, próbny test szóstoklasisty

"W szkole" - kwiecień 2007 roku, oficjalny test szóstoklasisty,

"Błękitna planeta" - styczeń 2007 roku, próbny test szóstoklasisty

"Wyspa Robinsona" - grudzień 2006 roku, próbny sprawdzian szóstoklasisty

"Wisła" - grudzień 2006 roku, próbny sprawdzian szóstoklasisty

"Pszczoły i miody" - kwiecień 2006 roku, Oficjalny test szóstoklasisty

"Rower" - luty 2006 roku, próbny sprawdzian szóstoklasisty

"Internet" - styczeń 2006 roku, próbny sprawdzian szóstoklasisty

"Chleb" - styczeń 2006 roku, próbny sprawdzian szóstoklasisty

"Grunwald" - listopad 2005 roku, próbny sprawdzian szóstoklasisty

"W wodzie" - kwiecień 2005 roku, oficjalny sprawdzian szóstoklasisty

"Herbata" - luty 2005 roku, próbny sprawdzian szóstoklasisty

"Wiatr" - luty 2005 roku, próbny sprawdzian szóstoklasisty

"Z biegiem rzeki" - luty 2005 roku, próbny sprawdzian szóstoklasisty

"Okruchy chleba" - luty 2005 roku, próbny sprawdzian szóstoklasisty

"Śladami Stasia i Nel" - styczeń 2005 roku, próbny sprawdzian szóstoklasisty

"Pies" - styczeń 2005 roku, próbny sprawdzian szóstoklasisty

"Zima" - listopad 2004 roku, próbny sprawdzian szóstoklasisty

"Chleb" - kwiecień 2004 roku, oficjalny sprawdzian szóstoklasisty

"Śnieg" - luty 2003 roku, próbny sprawdzian szóstoklasisty

"Skarb Wieliczki" - luty 2004 roku, próbny sprawdzian szóstoklasisty

"Ptaki" - styczeń 2004 roku, próbny sprawdzian szóstoklasisty

"W świecie muzyki" - listopad 2003 roku, próbny sprawdzian szóstoklasisty

"Jazz" - listopad 2003 roku, próbny sprawdzian szóstoklasisty

"Przed telewizorem" - kwiecień 2003 roku, oficjalny sprawdzian szóstoklasisty

"Wśród książek" - luty 2003 roku, próbny sprawdzian szóstoklasisty

"Książka i film" - styczeń 2003 roku, próbny sprawdzian szóstoklasisty

"Jabłko" - 2002 rok, próbny sprawdzian szóstoklasisty

"Nad morzem" - listopad 2002 roku, próbny sprawdzian szóstoklasisty

"Sport" - czerwiec 2002 roku, dodatkowy oficjalny sprawdzian szóstoklasisty

"Smacznego" - kwiecień 2002 roku, oficjalny sprawdzian szóstoklasisty

"Pory roku" - kwiecień 2002 roku, oficjalny sprawdzian szóstoklasisty

"Cztery pory roku" - październik 2001 roku, próbny sprawdzian szóstoklasisty

Informacje dotyczące sprawdzianu

Na czym polega sprawdzian?

Sprawdzian jest testem interdyscyplinarnym i ma badać umiejętności uczniów zarówno z przedmiotów humanistycznych jak i matematyczno - przyrodniczych. Szóstoklasiści inaczej więc niż ich starsi koledzy - gimnazjaliści piszą nie dwa, a jeden test ogólny, bez podziału na bloki przedmiotowe. Sprawdzian składa się z reguły z 25 pytań - 20 jest zamkniętych a 5 otwartych. Pytania zamknięte są wielokrotnego wyboru, wymagają zakreślenia jednej z kilku podanych możliwości, zaś w pytaniach otwartych należy samemu udzielić odpowiedzi Tematyka sprawdzianu skupiona jest wokół jednego tematu przewodniego np. "W górach", "Sport", "Chleb", "Kwiaty". Za poprawne rozwiązanie całego testu można otrzymać maksymalnie 40 pkt.- 20 za pytania zamknięte i 20 za otwarte. 

Sprawdzian jest  powszechny i obowiązkowy, co oznacza, że muszą do niego przystąpić wszyscy uczniowie - zarówno uczniowie szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży, jak i słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych. Przystąpienie do sprawdzianu jest jednym z warunków ukończenia szkoły. Sprawdzianu nie można nie zdać. Wynik ma znaczenie tylko informacyjne i nie powinien być podstawą do prowadzenia jakiejkolwiek selekcji. Każdy uczeń, który ukończył szkołę podstawową, niezależnie od wyników sprawdzianu musi być przyjęty do gimnazjum w swoim rejonie, jeśli nie ukończył 16 roku życia.

Uczniowie, którzy do sprawdzianu nie przystąpią w danym roku, muszą powtórzyć ostatnią klasę szkoły podstawowej i przystąpić do sprawdzianu w roku następnym.

Zwolnienia ze sprawdzianu

Do sprawdzianu nie przystępują uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.  Istnieje również możliwość zwolnienia ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej może zwolnić z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu ucznia ze spzężoną niepełnosprawnością, mającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego - na wniosek rodziców, po pozytywnym zaopiniowaniu przez dyrektora szkoły. Może zwolnić także ucznia, któremu szczególny przypadek losowy lub zdrowotny uniemożliwia przystąpienie do sprawdzianu - na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, złożony w porozumieniu z rodzicami ucznia.

Ze sprawdzianu zwolnieni są laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem.

Punktacja

Wynik sprawdzianu to suma punktów uzyskanych za wykonanie zadań otwartych i zamkniętych. Wyniki sprawdzianu ustala okręgowa komisja egzaminacyjna. Ustalony wynik jest ostateczny. Maksymalnie na sprawdzianie można uzyskać 40 punktów. Wyniku sprawdzianu nie odnotowuje się na świadectwie szkolnym.

Każdy uczeń otrzymuje wystawione przez OKE zaświadczenie o szczegółowych wynikach sprawdzianu. Uczeń (słuchacz) lub jego rodzice (prawni opiekunowie) zaświadczenie o wynikach sprawdzianu odbierają w szkole.

Jeżeli będziesz ściągał to...

W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub jeżeli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian i unieważnia go. Informację o przerwaniu i unieważnieniu sprawdzianu ucznia zamieszcza się w protokole.

Natomiast w przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, w porozumieniu z dyrektorem CKE, unieważnia sprawdzian tego ucznia.

W zaistniałych przypadkach uczeń przystępuje ponownie do sprawdzianu w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia. Jeżeli w trakcie ponownego sprawdzianu sytuacja powtórzy się, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla danego ucznia, w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych ze sprawdzianu wpisuje się „0”.







Nasza szkoła w fotografii

Please download Java(tm).

ZOBACZ WIĘCEJ

Dzisiaj jest

 


A czas płynie...
Lekcje

8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.50 - 10.35
10.55 - 11.40
11.50 - 12.35
12.45 - 13.30
13.40 - 14.25
14.30 - 15.15

Pogoda w Olecku

Pogoda w Olecku

Plan Olecka

 

Licznik  odwiedzin



Linki

BIP SP3

olecko

Copyright Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku  
       Kolejowa 33, 
19-400 Olecko,  
tel. 875202085   e-mail: 
sp3@olecko.edu.pl    http://www.sp3.olecko.edu.pl
NIP 847-10-24-323

 
Strona główna Strona główna galeria Kontakt