REGULAMIN RADY RODZICÓW
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANA PAWŁA II W OLECKU
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią:
1. art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
2. Statut Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku.
§ 2.
1. W szkole działa reprezentacja rodziców pod nazwą „Rada Rodziców” przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II
w Olecku.
2. Rada rodziców jest organem szkolnym i stanowi samodzielną niezależną reprezentację rodziców.
§ 3.
1. Niniejszy regulamin ustala cele i zadania rady rodziców, jej organizację, podejmowanie uchwał, zasady przeprowadzania
wyborów, zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy rady rodziców.
2. Schemat struktury organizacyjnej rady rodziców stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
§ 4.
1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o szkole, należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o radzie rodziców, należy przez to rozumieć Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej nr
3 im. Jana Pawła II w Olecku.
3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o rodzicach, należy przez to rozumieć ogół rodziców uczniów szkoły.
4. Ilekroć w regulaminie jest mowa o organach szkoły, należy przez to rozumieć odpowiednio:
a) dyrektora szkoły,
b) radę pedagogiczną szkoły,
c) samorząd uczniowski szkoły.
ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW
§ 5.
Celem rady rodziców jest:
a) reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do realizacji i doskonalenia
statutowych zadań szkoły,
b) zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania, pracy wychowawczej
i opiekuńczej w szkole i środowisku,
2
c) spójne oddziaływanie na dzieci i młodzież poprzez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, wychowania i opieki -
zgodnie z ich potrzebami zdrowotnymi i rozwojowymi,
d) upowszechnienie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-wychowawczych rodziny,
e) pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki oraz udzielanie
w tym zakresie pomocy szkole,
f) występowanie do dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, organu prowadzącego i nadzorującego szkołę z opiniami
i wnioskami dotyczącymi wszystkich istotnych spraw szkoły,
g) wspieranie wykonywania zadań statutowych szkoły funduszami rady rodziców.
§ 6.
Zadania rady rodziców wynikają z celów określonych w § 5 i do nich należą:
a) pomoc w wypracowaniu perspektywicznego programu szkoły, jej bazy i wyposażenia,
b) współudział w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły,
c) udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz innym organizacjom młodzieżowym działającym w szkole,
d) organizowanie prac użytecznych rodziców na rzecz szkoły,
e) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł oraz ich wydatkowanie zgodnie z potrzebami
szkoły i uczniów,
f) dokonywanie wspólnie z wychowawcami klas oraz innymi nauczycielami analizy i oceny zainteresowań uczniów,
g) współudział i organizowanie zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
h) udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej uczniów,
i) pomoc szkole w zapobieganiu zjawiskom niedostosowania społecznego wśród uczniów oraz udzielanie pomocy
materialnej tym uczniom,
j) udzielanie pomocy materialnej w organizowaniu uczniom wypoczynku w czasie ferii i w okresie śródrocznym,
k) udział w działalności szkoły na rzecz ochrony zdrowia uczniów, podnoszenie poziomu higieny oraz utrzymania ładu
i porządku,
l) opracowywaniu i uchwalaniu planów finansowych dochodów i wydatków na dany rok szkolny,
m) określanie minimalnej składki rodziców na rzecz rady w porozumieniu z klasowymi radami rodziców.
ROZDZIAŁ III
KOMPETENCJE, PRAWA I OBOWIĄZKI RADY RODZICÓW
§ 7.
Rada rodziców posiada kompetencje do:
a) uchwalania regulaminu swojej działalności,
b) występowania do rady pedagogicznej i dyrekcji szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,
c) decydowania o wydatkowaniu swoich funduszy zgodnie z planem finansowym,
d) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii o pracy szkoły,
e) przekazywania części swoich uprawnień zarządowi (prezydium) rady rodziców w formie uchwał,
f) wyrażania swoich decyzji w formie uchwał zgodnych z regulaminem rady rodziców,
g) odwoływania się w sprawach spornych z innymi organami szkoły do organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
celem uzyskania właściwej wykładni i oceny prawnej.
§ 8.
Rada rodziców posiada prawo w szczególności do:
a) znajomości planowanych działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły,
b) uzyskiwania od dyrektora szkoły informacji na temat zarządzania i kierowania placówką,
c) znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,
d) uzyskiwania rzetelnej informacji o uczniach, ich zachowaniu, postępie i przyczynach trudności w nauce,
e) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia uczniów,
f) wypowiadania własnej opinii na każdy omawiany temat,
3
§ 9.
Członek rady rodziców ma obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach rady.
§ 10.
1. Członkowie rady rodziców nie wywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków mogą być odwołani przed upływem
kadencji przez właściwą klasową radę rodziców.
2. Członkowie zarządu rady rodziców mogą być odwołani przed upływem kadencji przez radę rodziców.
3. Na miejsce odwołanych lub ustępujących członków rady rodziców lub zarządu wybiera się nowych członków.
ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA RADY RODZICÓW
§ 11.
1. Podstawową reprezentacją rodziców uczniów w klasie jest klasowa rada rodziców, składająca się z nie mniej niż trojga
rodziców tej klasy wybieranych w głosowaniu jawnym na zebraniu klasowym na początku roku szkolnego zwykłą
większością głosów obecnych na zebraniu.
2. Na początku roku szkolnego przeprowadza się wybory uzupełniające wśród rodziców klas pierwszych wybierając
klasowe rady rodziców oraz przedstawicieli do rady rodziców.
3. Radę rodziców tworzą jedno (dwu lub trzy) -osobowe reprezentacje klasowych rad rodziców, wybieranych w głosowaniu
jawnym na zebraniach klasowych na początku roku szkolnego, zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu.
4. Rada rodziców na swym pierwszym w roku szkolnym posiedzeniu, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów
obecnych na zebraniu, wybiera zarząd w liczbie od 6 do 8 osób oraz komisję rewizyjną w liczbie od 3 do 4.
5. Rada rodziców może utworzyć również komisję problemową np. pracy wychowawczej, sportu, turystyki, kultury, opieki
i żywienia oraz komisje doraźne do wykonania określonego zadania.
§ 12.
1. Posiedzenia rady rodziców odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż raz dwa razy
w roku.
2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia rady rodziców zwołuje przewodniczący rady, powiadamiając
członków rady co najmniej 7 dni przed terminem spotkania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący
może zwołać posiedzenie rady w trybie pilnym, bez przestrzegania 7 -dniowego terminu.
3. Posiedzenia rady rodziców mogą być również zwoływane w każdym czasie z inicjatywy 1/3 rady, oraz na wniosek
dyrektora szkoły, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego.
§ 13.
Przygotowanie posiedzenia rady rodziców jest obowiązkiem przewodniczącego. Członkowie rady wraz z zawiadomieniem
o terminie posiedzeniem otrzymują projekt porządku obrad.
§ 14.
Na pierwszym w nowym roku szkolnym zebraniu rady rodziców przewodniczący rady przedstawia rodzicom w szczególności:
a) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności rady i zarządu za poprzedni rok szkolny,
b) propozycję ramowego planu pracy na nowy rok szkolny,
c) propozycję ramowego preliminarza wydatków na nowy rok szkolny (budżetowy),
d) propozycję wysokości dobrowolnych składek rodziców na fundusz rady rodziców.
4
§ 15.
1. Posiedzenia rady rodziców prowadzone są przez przewodniczącego.
2. W posiedzeniu rady może brać udział z głosem doradczym dyrektor szkoły lub inne osoby zaproszone przez
przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady.
§ 16.
Ustępująca rada rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej, co powinno nastąpić nie później niż miesiąc po
odbyciu się klasowych zebrań rodziców. Decyzje podjęte na posiedzeniu rady rodziców są ważne przy obecności co najmniej
połowy jej członków.
§ 17.
Kadencja rady rodziców trwa 1 rok.
§ 18.
1. Posiedzenia rady r
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.
Podstawę prawną niniejszego regulaminu stanowią:
1. art. 53 i 54 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.);
2. Statut Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku.
§ 2.
1. W szkole działa reprezentacja rodziców pod nazwą „Rada Rodziców” przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II
w Olecku.
2. Rada rodziców jest organem szkolnym i stanowi samodzielną niezależną reprezentację rodziców.
§ 3.
1. Niniejszy regulamin ustala cele i zadania rady rodziców, jej organizację, podejmowanie uchwał, zasady przeprowadzania
wyborów, zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy rady rodziców.
2. Schemat struktury organizacyjnej rady rodziców stanowi załącznik nr 1 do regulaminu.
§ 4.
1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o szkole, należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku.
2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o radzie rodziców, należy przez to rozumieć Radę Rodziców przy Szkole Podstawowej nr
3 im. Jana Pawła II w Olecku.
3. Ilekroć w regulaminie jest mowa o rodzicach, należy przez to rozumieć ogół rodziców uczniów szkoły.
4. Ilekroć w regulaminie jest mowa o organach szkoły, należy przez to rozumieć odpowiednio:
a) dyrektora szkoły,
b) radę pedagogiczną szkoły,
c) samorząd uczniowski szkoły.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZADANIA RADY RODZICÓW

§ 5.
Celem rady rodziców jest:
a) reprezentowanie ogółu rodziców szkoły oraz podejmowanie działań zmierzających do realizacji i doskonalenia
statutowych zadań szkoły,
b) zapewnienie współpracy rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania, pracy wychowawczej
i opiekuńczej w szkole i środowisku,
2
c) spójne oddziaływanie na dzieci i młodzież poprzez rodzinę i szkołę w procesie nauczania, wychowania i opieki -
zgodnie z ich potrzebami zdrowotnymi i rozwojowymi,
d) upowszechnienie wśród rodziców wiedzy o wychowaniu i funkcjach opiekuńczo-wychowawczych rodziny,
e) pozyskiwanie rodziców do czynnego udziału w realizacji programu nauczania, wychowania i opieki oraz udzielanie
w tym zakresie pomocy szkole,
f) występowanie do dyrekcji szkoły, rady pedagogicznej, organu prowadzącego i nadzorującego szkołę z opiniami
i wnioskami dotyczącymi wszystkich istotnych spraw szkoły,
g) wspieranie wykonywania zadań statutowych szkoły funduszami rady rodziców.
§ 6.
Zadania rady rodziców wynikają z celów określonych w § 5 i do nich należą:
a) pomoc w wypracowaniu perspektywicznego programu szkoły, jej bazy i wyposażenia,
b) współudział w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły,
c) udzielanie pomocy samorządowi uczniowskiemu oraz innym organizacjom młodzieżowym działającym w szkole,
d) organizowanie prac użytecznych rodziców na rzecz szkoły,
e) gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców i innych źródeł oraz ich wydatkowanie zgodnie z potrzebami
szkoły i uczniów,
f) dokonywanie wspólnie z wychowawcami klas oraz innymi nauczycielami analizy i oceny zainteresowań uczniów,
g) współudział i organizowanie zajęć pozalekcyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów,
h) udział w organizowaniu działalności kulturalnej, artystycznej, turystycznej i sportowej uczniów,
i) pomoc szkole w zapobieganiu zjawiskom niedostosowania społecznego wśród uczniów oraz udzielanie pomocy
materialnej tym uczniom,
j) udzielanie pomocy materialnej w organizowaniu uczniom wypoczynku w czasie ferii i w okresie śródrocznym,
k) udział w działalności szkoły na rzecz ochrony zdrowia uczniów, podnoszenie poziomu higieny oraz utrzymania ładu
i porządku,
l) opracowywaniu i uchwalaniu planów finansowych dochodów i wydatków na dany rok szkolny,
m) określanie minimalnej składki rodziców na rzecz rady w porozumieniu z klasowymi radami rodziców.

ROZDZIAŁ III
KOMPETENCJE, PRAWA I OBOWIĄZKI RADY RODZICÓW

§ 7.
Rada rodziców posiada kompetencje do:
a) uchwalania regulaminu swojej działalności,
b) występowania do rady pedagogicznej i dyrekcji szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,
c) decydowania o wydatkowaniu swoich funduszy zgodnie z planem finansowym,
d) wyrażania i przekazywania organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny opinii o pracy szkoły,
e) przekazywania części swoich uprawnień zarządowi (prezydium) rady rodziców w formie uchwał,
f) wyrażania swoich decyzji w formie uchwał zgodnych z regulaminem rady rodziców,
g) odwoływania się w sprawach spornych z innymi organami szkoły do organu sprawującego nadzór pedagogiczny,
celem uzyskania właściwej wykładni i oceny prawnej.
§ 8.
Rada rodziców posiada prawo w szczególności do:
a) znajomości planowanych działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły,
b) uzyskiwania od dyrektora szkoły informacji na temat zarządzania i kierowania placówką,
c) znajomości regulaminu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów,
d) uzyskiwania rzetelnej informacji o uczniach, ich zachowaniu, postępie i przyczynach trudności w nauce,
e) uzyskiwania informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia uczniów,
f) wypowiadania własnej opinii na każdy omawiany temat,
3
§ 9.
Członek rady rodziców ma obowiązek aktywnego uczestniczenia w posiedzeniach rady.
§ 10.
1. Członkowie rady rodziców nie wywiązujący się z nałożonych na nich obowiązków mogą być odwołani przed upływem
kadencji przez właściwą klasową radę rodziców.
2. Członkowie zarządu rady rodziców mogą być odwołani przed upływem kadencji przez radę rodziców.
3. Na miejsce odwołanych lub ustępujących członków rady rodziców lub zarządu wybiera się nowych członków.

ROZDZIAŁ IV
ORGANIZACJA I ZASADY DZIAŁANIA RADY RODZICÓW

§ 11.
1. Podstawową reprezentacją rodziców uczniów w klasie jest klasowa rada rodziców, składająca się z nie mniej niż trojga
rodziców tej klasy wybieranych w głosowaniu jawnym na zebraniu klasowym na początku roku szkolnego zwykłą
większością głosów obecnych na zebraniu.
2. Na początku roku szkolnego przeprowadza się wybory uzupełniające wśród rodziców klas pierwszych wybierając
klasowe rady rodziców oraz przedstawicieli do rady rodziców.
3. Radę rodziców tworzą jedno (dwu lub trzy) -osobowe reprezentacje klasowych rad rodziców, wybieranych w głosowaniu
jawnym na zebraniach klasowych na początku roku szkolnego, zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu.
4. Rada rodziców na swym pierwszym w roku szkolnym posiedzeniu, w głosowaniu tajnym, zwykłą większością głosów
obecnych na zebraniu, wybiera zarząd w liczbie od 6 do 8 osób oraz komisję rewizyjną w liczbie od 3 do 4.
5. Rada rodziców może utworzyć również komisję problemową np. pracy wychowawczej, sportu, turystyki, kultury, opieki
i żywienia oraz komisje doraźne do wykonania określonego zadania.
§ 12.
1. Posiedzenia rady rodziców odbywają się w terminach ustalonych w rocznym harmonogramie, nie rzadziej niż raz dwa razy
w roku.
2. Poza terminami ustalonymi w harmonogramie, posiedzenia rady rodziców zwołuje przewodniczący rady, powiadamiając
członków rady co najmniej 7 dni przed terminem spotkania. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący
może zwołać posiedzenie rady w trybie pilnym, bez przestrzegania 7 -dniowego terminu.
3. Posiedzenia rady rodziców mogą być również zwoływane w każdym czasie z inicjatywy 1/3 rady, oraz na wniosek
dyrektora szkoły, rady pedagogicznej lub samorządu uczniowskiego.
§ 13.
Przygotowanie posiedzenia rady rodziców jest obowiązkiem przewodniczącego. Członkowie rady wraz z zawiadomieniem
o terminie posiedzeniem otrzymują projekt porządku obrad.
§ 14.
Na pierwszym w nowym roku szkolnym zebraniu rady rodziców przewodniczący rady przedstawia rodzicom w szczególności:
a) sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności rady i zarządu za poprzedni rok szkolny,
b) propozycję ramowego planu pracy na nowy rok szkolny,
c) propozycję ramowego preliminarza wydatków na nowy rok szkolny (budżetowy),
d) propozycję wysokości dobrowolnych składek rodziców na fundusz rady rodziców.
4
§ 15.
1. Posiedzenia rady rodziców prowadzone są przez przewodniczącego.
2. W posiedzeniu rady może brać udział z głosem doradczym dyrektor szkoły lub inne osoby zaproszone przez
przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady.
§ 16.
Ustępująca rada rodziców działa do chwili wyboru i ukonstytuowania się nowej, co powinno nastąpić nie później niż miesiąc po
odbyciu się klasowych zebrań rodziców. Decyzje podjęte na posiedzeniu rady rodziców są ważne przy obecności co najmniej
połowy jej członków.
§ 17.
Kadencja rady rodziców trwa 1 rok.
§ 18.
1. Posiedzenia rady rodziców są protokołowane.
2. Protokoły rady mogą być prowadzone w wersji elektronicznej.
3. Protokoły posiedzeń rady rodziców przyjmowane są w drodze głosowania na następnym posiedzeniu rady.

ROZDZIAŁ V
ZARZĄD RADY RODZICÓW

§ 19.
1. Zarząd jest organem przedstawicielskim i wykonawczym rady rodziców.
2. Zarząd rady rodziców wybiera spośród swego grona przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza
i skarbnika.
3. Dopuszcza się łączenie funkcji skarbnika rady z innymi funkcjami członka zarządu.
§ 20.
Zadaniem zarządu rady rodziców jest bieżące kierowanie pracami w okresie między zebraniami rady rodziców,
a w szczególności:
a) podejmowanie uchwał w ramach części uprawnień przekazanych zarządowi przez radę rodziców,
b) koordynowanie działalności klasowych rad rodziców,
c) wyrażanie opinii w imieniu rady rodziców w sprawach przewidzianych przepisami prawa oświatowego,
d) podejmowanie decyzji dotyczących działalności finansowo-gospodarczej,
e) organizowanie zebrań rady rodziców zwoływanych przez przewodniczącego,
f) organizowanie zebrań zarządu nie rzadziej niż raz na 2 miesiące,
g) składanie sprawozdań ze swojej działalności przed radą rodziców nie rzadziej niż raz w roku szkolnym,
h) podejmowanie innych ważnych decyzji w okresie między zebraniami rady rodziców w ramach kompetencji
przewidzianych dla rady rodziców.
§ 21.
Zadaniem przewodniczącego zarządu rady rodziców jest kierowanie pracami, a szczególności:
a) współpraca z dyrekcją szkoły w dostosowaniu zadań, celów rady rodziców do konkretnych potrzeb szkoły;
b) opracowanie wspólnie z zarządem projektu planu działalności łącznie z planem finansowym na dany rok szkolny
przedstawienie do zatwierdzenia radzie rodziców,
c) organizowanie i kierowanie pracą rady rodziców i zarządu,
d) zwoływanie i prowadzenie posiedzeń rady i zarządu,
e) zwoływanie i prowadzenie zebrań rady rodziców oraz jej zarządu,
f) kierowanie działalnością finansowo-gospodarczą rady,
g) przekazywanie uchwał, opinii, postulatów i wniosków dyrektorowi szkoły i radzie pedagogicznej,
5
h) reprezentowania rady rodziców na zewnątrz.
§ 22.
Wiceprzewodniczący rady wspiera pracę przewodniczącego, a w razie jego nieobecności przejmuje jego zadania.
§ 23.
Sekretarz rady rodziców odpowiada za dokumentację rady rodziców i zarządu a w szczególności:
a) protokołuje posiedzenia,
b) opracowuje harmonogram prac i zebrań oraz czuwa nad jego realizacją,
c) organizacyjnie przygotowuje zebrania rady rodziców i jej zarządu,
d) prowadzi korespondencję i dokumentację oraz zapewnienia prawidłowość jej przechowywania.
§ 24.
Skarbnik rady rodziców czuwa nad prawidłową gospodarką funduszem gromadzonym przez radę rodziców, a w szczególności:
a) pełni nadzór nad bieżącą realizacja planowanych dochodów oraz prawidłowym i celowym, zgodnym
z przeznaczeniem i obowiązującymi przepisami wykonywaniem wydatków,
b) opracowywanie w porozumieniu z zarządem projektów planów finansowych i nadzór nad ich prawidłową realizacją,
c) sprawdzanie na bieżąco dowodów rachunkowo-kasowych i zatwierdzanie ich do wypłaty,
d) składanie sprawozdań z działalności finansowo-gospodarczej oraz wykonywania planów finansowych rady rodziców.
§ 25.
Przekazywanie obowiązków skarbnika powinno być dokonane protokolarnie po uprzednim zbadaniu gospodarki finansowej
przez komisję rewizyjną.

ROZDZIAŁ VI
KOMISJA REWIZYJNA

§ 26.
Komisja rewizyjna jest organem kontrolującym prawidłowość działań poszczególnych organów rady rodziców zgodnych
z regulaminem i zasadami prowadzenia gospodarki finansowej a przede wszystkim:
a) dokonywanie raz w roku kontroli działalności poszczególnych ogniw, zgodnej z regulaminem i uchwałami rady
rodziców,
b) dokonywanie raz w roku kontroli działalności finansowo-gospodarczej rady rodziców,
c) dokonywanie doraźnych kontroli na wniosek przewodniczącego i skarbnika rady rodziców,
d) składanie radzie rodziców rocznych sprawozdań ze swych prac wraz z wnioskami pokontrolnymi,
e) przedstawienie sprawozdania ze swojej działalności i wnioskowanie o udzielenie absolutorium odchodzącej radzie
rodziców na ogólnym zebraniu rodziców na koniec kadencji.
§ 27.
Komisja rewizyjna składa się z 3-4 osób.
Członkowie komisji rewizyjnej wybierają z pośród siebie przewodniczącego i sekretarza.
§ 28.
Kadencja komisji rewizyjnej trwa 1rok.

ROZDZIAŁ VII
TRYB PODEJMOWANIA UCHWAŁ

§ 29.
1. Rada rodziców i zarząd wyraża swoje stanowisko w formie uchwał.
6
2. Uchwały rady rodziców i jej organów zapadają zwykłą większością głosów obecnych na zebraniu, w głosowaniu jawnym
lub tajnym (na wniosek) danego organu.
3. Decyzje związane z bieżącą działalnością rady rodziców podejmuje zarząd.
4. Jeżeli uchwały i inne decyzje są sprzeczne z obowiązującym prawem lub interesem szkoły - dyrektor szkoły zawiesza ich
wykonanie.
5. Listę uczestników posiedzenia danego organu ustala każdorazowo sekretarz lub przewodniczący.
6. Klasowe rady rodziców decydują samodzielnie o formie protokołowania.
7. Za rejestr protokółów rady rodziców i jego prawidłowe prowadzenie odpowiada sekretarz rady. O formie protokołowania
zebrań rady decyduje zarząd.
§ 30.
Uchwały rady rodziców podejmowane są większością głosów, w głosowaniu jawnym. W sprawach personalnych, a także na
formalny wniosek przegłosowany przez członków rady, głosowanie odbywa się w trybie tajnym.
§ 31.
Uchwały rady rodziców numerowane są w sposób ciągły w danym roku szkolnym.
§ 32.
Zarząd i rada rodziców wyraża opinię, uzgodnioną w drodze głosowania. Tryb głosowania jest taki sam, jak przy podejmowaniu
uchwał.

ROZDZIAŁ VIII
FUNDUSZ RADY RODZICÓW

§ 33.
1. Fundusz rady rodziców powstaje z dobrowolnych składek rodziców, innych dochodów wygospodarowanych przez radę
zgodnie z obowiązującymi przepisami finansowymi.
2. Wysokość składki rodziców uchwala się na początku każdego roku szkolnego na zebraniu rady rodziców.
3. Składka rodziców jest dobrowolna. Może być wnoszona w naturze.
§ 34.
1. Funduszami rady rodziców zarządza zarząd.
2. Gospodarka finansowa rady rodziców opiera się na zatwierdzonym przez radę rodziców planie finansowym
(preliminarzu) wydatków.
3. Wydatkowanie gromadzonych funduszy musi być zgodne z celami określonymi w niniejszym regulaminie ze
szczególnym uwzględnieniem działalności wychowawczej, sportowej oraz opieki nad dziećmi i młodzieżą.
4. Środki finansowe rady rodziców są gromadzone i przechowywane na bankowym rachunku oszczędnościoworozliczeniowym.
5. Bezpośredni dostęp do rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego i książeczki czekowej mają upoważnieni przez radę
dwaj przedstawiciele rady, w tym skarbnik.
6. Dokumenty finansowe muszą być zatwierdzone przed zaksięgowaniem i zaakceptowane przez skarbnika rady rodziców
pod względem formalnym i merytorycznym.
7. Skarbnik może być również osobą delegowaną przez zarząd do prowadzenia finansów.
8. Zarząd może zlecić prowadzenie księgowości niezależnej księgowej.
§ 35.
1. Pisemne wnioski o środki z funduszu rady rodziców mogą składać:
a) samorząd uczniowski,
b) rada pedagogiczna,
7
c) rada szkoły (jeśli jest powołana),
d) dyrektor szkoły.
§ 36.
1. Rada rodziców używa pieczątki z napisem:
RADA RODZICÓW
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II Olecku
19-400 Olecko ul. Kolejowa 33 te. 520 2085
2. Nr konta: 94 9339 0006 0000 0007 4131 0001
3. Przewodniczący rady używa pieczątki imiennej.

ROZDZIAŁ IX
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37.
Do podpisywania dokumentów i korespondencji w imieniu zarządu rady rodziców uprawniony jest przewodniczący rady rodziców
bądź upoważniony przez niego wiceprzewodniczący lub sekretarz.
§ 38.
Rada rodziców może współpracować z radami rodziców i radami innych szkół oraz organizacjami i stowarzyszeniami o podobnym
charakterze.
§ 39.
1. Zmiany w regulaminie mogą nastąpić w trybie uchwały.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem uchwalenia.
§ 40.
Traci moc regulamin przyjęty uchwałą rady rodziców z dnia 23 listopada 1999r.
Regulamin wchodzi w życie z dniem jego uchwalenia tj. 9 października 2007r.

Olecko, dnia 9 października 2007r.

Przewodniczący Rady Rodziców
Szkoły Podstawowej nr 3 w
Olecku.