Informujemy, że Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku realizuje projekt „Z głową w cyfrowy świat” współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki. Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów - projekty konkursowe.

Projekt jest realizowany na terenie gminy Olecko od września 2018 roku przez 24 miesiące.

Celem jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy oraz właściwych postaw/umiejętności oraz rozwój zindywidualizowanego podejścia do uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym wsparcie ucznia młodszego. Realizacja projektu umożliwi również poprawę warunków do nauczania eksperymentalnego, wykorzystanie narzędzi TIK w nauczaniu oraz zapewni nauczycielom możliwość szkolenia i doskonalenia umiejętności zawodowych w celu poprawy jakości szkoły w ww. obszarach.

Grupę docelową stanowią: 86 uczniów, 38 nauczycieli, 30 rodziców/opiekunów prawnych.

Uczniowie podniosą kompetencje kluczowe poprzez różnorodne zajęcia ukierunkowane na rozwijanie kreatywności, przedsiębiorczości, inicjatywności, kompetencji społecznych, doskonalenie  języka angielskiego. W ramach projektu zorganizowane zostaną różnego rodzaju wyjazdy studyjne, wycieczki, konkursy.

Nauczyciele poprzez szkolenia nabędą umiejętności i podniosą kompetencje w zakresie TIK i kształtowania umiejętności kluczowych u uczniów.

Rodzice otrzymają wsparcie umożliwiające bardziej efektywne włączenie się w podnoszenie kluczowych kompetencji u dzieci.

Wartość projektu wynosi 1 088 007,80 zł., w tym wkład UE: 924 806,63 zł


Nabór uczestników do projektu „Z głową w cyfrowy świat”

- regulamin rekrutacji;

- formularz zgłoszeniowy (dla nauczyciela) do udziału w projekcie;

- formularz zgłoszeniowy (dla ucznia) do udziału w projekcie;

- formularz zgłoszeniowy (dla rodzica) do udziału w projekcie;

- deklaracja uczestnictwa w projekcie;

- oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych

 


            Doposażenie

Dzięki realizacji projektu „Z głową w cyfrowy świat” współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa 2: Kadry dla gospodarki. Działanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów Poddziałanie: Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów została doposażona sala przyrodnicza oraz wyposażona w całości sala terapii integracji sensorycznej. Zakupiliśmy sprzęt komputerowy oraz inne wyposażenie na potrzeby uczestników projektu. Doposażyliśmy bazę dydaktyczną  w pomoce z przyrody, języka angielskiego, logopedii i robotyki.

/Fotografie/


Szkolenia

W okresie grudzień 2018 – marzec 2019 odbywały się szkolenia dla nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku, realizowane w ramach projektu „Z głową w cyfrowy świat”, współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa RPWM.02.02.00: Kadry dla gospodarki. Działanie RPWM.02.02.00 Podniesienie jakości oferty edukacyjnej ukierunkowanej na rozwój kompetencji kluczowych uczniów.

38 nauczycieli otrzymało wsparcie w wybranym szkoleniu w zakresie:

            /Fotografie/