"Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali" - Jan Paweł II

Konkursy organizowane przez szkołę.

Regulamin konkursu fotograficznego
„Bioróżnorodność mojej okolicy”

     1. Organizator konkursu

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku reprezentowana przez nauczycieli przyrody: p. L. Sadowską, p. A. Sujatę, p. I. Sobolewską.

     2.     Cele konkursu:

– kształtowanie postaw badawczych,

- ukazanie piękna okolicznej przyrody,

- propagowanie informacji na temat bioróżnorodności,

– promowanie i rozwijanie zainteresowań przyrodniczych,

– rozwijanie pasji przyrodniczej i fotograficznej,

– poszukiwanie i promowanie zdolności uczniów.

Konkurs jest jednym z zadań projektu edukacyjnego z zakresu edukacji ekologicznej „O bioróżnorodności dla przyszłości” realizowanego w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku, współfinansowanego przez Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne z siedzibą w Ełku.

     3.     Uczestnicy konkursu

1)     Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VI Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku.

2)     Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu maksymalnie 3 zdjęcia.

3)     Zdjęcia kolorowe lub czarno białe formatu A 4 powinny być wydrukowane na papierze fotograficznym. Prac nie należy podpisywać, oprawiać ani podklejać.

4)     Do każdej fotografii należy dołączyć wersję cyfrową na płycie CD.

5)     Do zdjęcia należy dołączyć metryczkę wg załączonego wzoru zawierającą imię i nazwisko, klasę autora oraz tytuł zdjęcia. Do metryczki powinno zostać dołączone oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna), którego wzór jest dołączony do regulaminu.

6)     Uczestnik przystępujący do konkursu oświadcza, że jest autorem zdjęcia.

7)     Zgłoszenie zdjęcia do konkursu jest równoznaczne  z wyrażeniem zgody uczestnika na prezentowanie fotografii na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku oraz na stronie internetowej organizatora konkursu.

    4.     Harmonogram konkursu

1)     Zdjęcia należy dostarczyć nauczycielom przyrody w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku do 17 maja 2017r.

2)     Uroczyste ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się
22 maja 2017r. w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Bioróżnorodności.

    5.     Kryteria oceny prac

1)     Zgodność z tematem.

2)     Estetyka pracy (kompozycja, ostrość).

3)     Ciekawe ujęcie tematu.

    6.     Nagrody

1)     Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody rzeczowe i dyplomy.

2)      Informacja o wynikach konkursu zostanie umieszczona na stronie internetowej organizatora oraz wywieszona na tablicy ogłoszeń w szkole.

    7.     Skład komisji konkursowej

1)     L. Sadowska

2)     T. Gut

3)     Profesjonalny fotograf

    8.     Informacje dodatkowe

1)  Nadesłane prace, jak tez prawa autorskie przechodzą na własność organizatora.

2)   Udział w konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem zgody przez osoby uczestniczące na przetwarzanie przez organizatora danych osobowych wyłącznie w celach związanych z organizacją niniejszego konkursu.

3)    Regulamin konkursu, metryczka pracy oraz oświadczenie rodzica (prawnego opiekuna) dostępne są na stronie organizatora w zakładce konkursy.


Plik do podania:  metryczka ze zgoda rodzica
POWIATOWY KONKURS RECYTATORSKI POEZJI JANA PAWŁA II

Adresaci konkursu:  
uczniowie klas IV - VI szkoły podstawowej

Etap:
powiatowy

Osoby odpowiedzialne za organizację:       
-  p. Agnieszka Zakrzewska
                                                                                -  p. Jolanta Kwiatkowska
                                                                                -  p. Anna Smokowska           
   
Terminy:    -  
I etap - szkolny powinien się odbyć w każdrj szkole do ................................. r.      
                    
- II etap - finałowy odbędzie się w Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku w                         dniu ..................... o godzinie .................       

Dokumenty do pobrania:    
Regulamin konkursu i karta zgłoszenia  POWIATOWY KONKURS ORTOGRAFICZNY "LUBIĘ ORTOGRAFIĘ"        

Adresaci konkursu:  uczniowie klasy III szkoły podstawowej

Etap:
powiatowy

Osoby odpowiedzialne za organizację:       
-  p. Renata Baranowska
                                                                                -  p. Bożena Pławska
                                                                                -  p. Anna Dębowska           
   
Terminy:  
zgoszenia należy przesyłać listownie lub dostarczyć osobiście do ...............................
                    Konkurs odbędzie się dnia ............................ o godz. .................

Dokumenty do pobrania:    
Regulamin konkursu    TRADYCJE WIELKANOCNE      

Adresaci konkursu:  uczniowie klas I - VI szkoły podstawowej

Etap:
międzyszkolny

Osoby odpowiedzialne za organizację:       
-  p. Danuta Baranowska    
   
Terminy:  
prace należy nadsyłać do dnia .................................
                    Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi .....................................

Dokumenty do pobrania:    Regulamin konkursu                                             


Organizacja konkursów.

     


Nasza szkoła w fotografii

Please download Java(tm).

ZOBACZ WIĘCEJ

Dzisiaj jest

 


A czas płynie...
Lekcje

8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.50 - 10.35
10.55 - 11.40
11.50 - 12.35
12.45 - 13.30
13.40 - 14.25
14.30 - 15.15

Pogoda w Olecku

Pogoda w Olecku

Plan Olecka

 

Licznik  odwiedzinLinki

BIP SP3

olecko

Copyright Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku  
       Kolejowa 33, 
19-400 Olecko,  
tel. 875202085   e-mail: 
sp3@olecko.edu.pl    http://www.sp3.olecko.edu.pl
NIP 847-10-24-323

 
Strona główna Strona główna galeria Kontakt