Konkursy                                                                                                  

 „Jak wyobrażam sobie kraje rozwijające się po roku 2030” konkurs plastyczny dla uczniów szkół podstawowych:

 I grupa wiekowa: uczniowie klas „0”, 1-3 szkoły podstawowej

 II grupa wiekowa: klasy 4-6 szkoły podstawowej

Prace konkursowe mogą dotyczyć jednego z trzech zagadnień związanych z Agendą Zrównoważonego RozwojuCelami Zrównoważonego Rozwoju

 1. Zmiany klimatu
  Cel 13: Podjąć pilne działania w celu przeciwdziałania zmianom klimatu i ich skutkom
 2. Bezpieczeństwo żywności i rolnictwo
  Cel 12: Zapewnić wzorce zrównoważonej konsumpcji i produkcji
 3. Godna praca
  Cel 8: Promować stabilny, zrównoważony i inkluzywny wzrost gospodarczy, pełne i produktywne zatrudnienia oraz godną pracę dla wszystkich ludzi

Celem konkursu plastycznego jest:

 1. podniesienie świadomości dzieci i młodzieży na temat globalnych współzależności oraz unaocznianie tego, że rozwój nie sprowadza się tylko do pomocy;
 2. wzbudzanie i rozwijanie zainteresowań zależnościami istniejącymi we współczesnym świecie oraz zwrócenie uwagi na perspektywę Globalnego Południa;
 3. wyzwalanie u dzieci i młodzieży aktywności artystycznej, rozwijanie ich osobistych zainteresowań, wrażliwości estetycznej oraz indywidualnych zdolności twórczych poprzez podnoszenie poziomu ich wiedzy w zakresie zagadnień globalnych;
 4. kształtowanie postaw dzieci i młodzieży wobec problematyki Globalnego Południa oraz inspirowanie uczniów i uczennic do podejmowania działań w tym zakresie;
 5. promowanie szkół zaangażowanych w realizację zadań z zakresu edukacji globalnej.

Konkurs przebiega w trzech etapach: szkolnym, wojewódzkim, centralnym

HARMONOGRAM KONKURSU

 1. ogłoszenie konkursu -  do 24.10.2016
 2. zakończenie etapu szkolnego, zgłoszenia prac konkursowych do  poziomu regionalnego (wojewódzkiego) - do 18.11.2016
 3. zakończenie etapu regionalnego, zgłoszenia prac konkursowych  do poziomu ogólnokrajowego  (centralnego) - do 25.11.2016
 4. ogłoszenie listy laureatów  etapu centralnego - do 05.12.2016
 5. seminarium podsumowujące projekt, na którym wręczone zostaną nagrody laureatom konkursu - 09.12.2016