Regulamin biblioteki         


Regulamin biblioteki

 1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, pracownicy szkoły oraz rodzice.
 2. Ze zgromadzonych zbiorów można korzystać:
  • wypożyczając je do domu
  • przeglądając w czytelni (księgozbiór podręczny, czasopisma). Patrz – regulamin czytelni
 3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki (w tym dwie lektury) na okres 2-tygodni. Wykorzystane materiały powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdy czekają na nie inni czytelnicy.
 4. Wypożyczone książki należy szanować. Przed wypożyczeniem czytelnik powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
 5. W przypadku zniszczenia lub zagubienia książki czytelnik musi odkupić taką samą lub inną, wskazaną przez bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej aktualnej cenie zagubionej książki.
 6. Uczniowie klas pierwszych i drugich mają prawo (po uzgodnieniu z nauczycielem bibliotekarzem) wypożyczyć na czas trwania ferii zimowych i letnich maksymalnie 5 książek.
 7. Uczniowie kończący naukę w szkole zobowiązani są do zwrotu wszystkich wypożyczonych materiałów bibliotecznych w ogłoszonym terminie.

Regulamin czytelni

 1. Z czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły.
 2. Okrycia wierzchnie należy zostawić w szatni. Nie wolno wnosić napojów ani artykułów spożywczych.
 3. W czytelni obowiązuje cisza.
 4. Korzystający z czytelni obowiązany jest każdorazowo wpisać się do zeszytu odwiedzin czytelni.
 5. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów, to jest księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów wypożyczalni.
 6. Z księgozbioru podręcznego, czasopism, zbiorów multimedialnych czytelnik może korzystać tylko na miejscu, wypożyczanie na lekcje jest każdorazowo uzgadniane z bibliotekarzem.
 7. Przed opuszczeniem czytelni należy zwrócić wykorzystane materiały bibliotekarzowi.
 8. Czytelnik odpowiada osobiście za książki, czasopisma i inne zbiory, z których korzysta.
 9. Książek, czasopism oraz innych zbiorów nie wolno niszczyć. Dostrzeżone uszkodzenia natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi.

 

Regulamin Szkolnego Internetowego Centrum Multimedialnego

 1. Ze stanowiska komputerowego w bibliotece mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki.
 2. Stanowisko komputerowe służy wyłącznie do wyszukiwania informacji w sieci Internet oraz przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w czytelni.
 3. Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza.
 4. Przy stanowisku komputerowym mogą pracować 1-2 osoby, użytkowników obowiązuje zachowanie ciszy.
 5. Użytkownicy komputera są zobowiązani do korzystania z niego wyłącznie w celach edukacyjnych (pisanie referatów, rozszerzanie wiedzy przedmiotowej, gromadzenie informacji do konkursów, olimpiad przedmiotowych. Nie można wykorzystywać komputera do prowadzenia prywatnej korespondencji (e-mail), gier czy zabaw.
 6. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach.
 7. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać nauczycielowi bibliotekarzowi.
 8. Za naruszenie regulaminu nauczyciel bibliotekarz może nałożyć karę – zakaz korzystania z komputera przez wyznaczony czas.