0d
"Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali" - Jan Paweł II

Aktualności 2018/2019


Konkursy


1. REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ PT. :   Mój zawód - moja praca 
2.  
REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO DLA UCZNIÓW KLAS IV - VI    PT. WIEM, JAKI ZAWÓD BĘDĘ WYKONYWAĆ   W   PRZYSZŁOŚCI


Wywiadówka


Zapraszamy Rodziców na spotkania z wychowawcami podsumowujące II semestr roku szkolnego, które odbędą się:

- 20 maja o godz. 16.00 w klasach I – III,

- 21 maja o godz. 16.00 w klasach IV – VIII.

W dniu 21 maja od godz. 17.00 do godz. 18.00 nauczyciele uczący w klasach IV – VIII będą pełnili dyżur dla rodziców w pokoju nauczycielskim.

Przydział sal na spotkania z rodzicami
w dniach 20 – 21 maj 2019r.

Klasa / Grupa

Wychowawca

Sala

I A

Marzena Gołembiewska

103

I B

Małgorzata Łazarska

6

II A

Krystyna Wawrzyn

102

II B

Barbara Śnieżyńska

107

III A

Alicja Sakowska

4

III B

Anna Dębowska

1

IV A

Edyta Dobrowolska

102

IV B

Bożena Staszkiewicz

1

V A

Anna Sujata

107

V B

Tomasz Kuciun

204

V C

Justyna Ołów

3

VI A

Justyna Waszkiewicz

Biblioteka

VI B

Anna Smokowska

106

VI C

Izabela Sobolewska

104

VII A

Jolanta Kwiatkowska

105

VII B

Karolina Masłowska

201

VII C

Katarzyna Ogonowska

4

VIII A

Dariusz Dźwilewski, Halina Jaroc

Gab. pedagoga

VIII B

Elżbieta Wojtkowska

205


Stypendia  szkolne - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Wnioski o stypendium szkolne dla uczniów można składać w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 15 września 2017 r. W przypadku kolegiów pracowników służb społecznych wniosek o stypendium szkolne należy złożyć w terminie do dnia 15 października 2017 r.
Kompletne wnioski wraz z załącznikami należy składać w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Olecku Plac Wolności 3, pokój nr 12, I piętro, w godzinach 7.30 – 15.30.
Pomoc w zakresie wypełniania wniosku oraz informacje dotyczące uzyskania stypendium szkolnego udzielane są w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Olecku, Plac Wolności 1, pokój nr 11, I piętro, tel. 87 620 10 74 – Monika Chmielewska - Sujata.

Wnioski o stypendium szkolne można składać na zaproponowanym druku, który jest dostępny w wersji elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Olecku www.olecko.pl i w formie papierowej w Wydziale Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Olecku oraz w gminnych szkołach.

Wniosek do pobrania

Pomoc materialna o charakterze socjalnym przysługuje:

1)     uczniom szkół publicznych i niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych – do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia;

2) wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki;

3)     uczniom szkół niepublicznych nieposiadających uprawnień szkół publicznych dla młodzieży i dla dorosłych – do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Olecko i znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Dzieci realizujące roczne przygotowanie przedszkolne nie mają uprawnień do stypendium szkolnego.

Świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym mogą być  przyznane na wniosek:

1)   rodziców, opiekunów prawnych niepełnoletniego ucznia,

2)   pełnoletniego ucznia,

3)   dyrektora szkoły, kolegium pracowników służb społecznych lub ośrodka, o którym mowa w art. 90b ust. 3 pkt 2 ustawy o systemie oświaty.

Wnioskodawcy zobowiązani są przedstawić informacje o wszystkich dochodach uzyskanych w miesiącu poprzedzającym termin złożenia wniosku.

Do dochodu nie wlicza się:

1)      jednorazowego pieniężnego świadczenia socjalnego;

2)      zasiłku celowego;

3)      pomocy materialnej mającej charakter socjalny albo motywacyjny, przyznawanej na podstawie przepisów o systemie oświaty;

4)      wartości świadczenia w naturze;

5)     świadczenia przysługującego osobie bezrobotnej na podstawie przepisów o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z tytułu wykonywania prac społecznie użytecznych;

6)      świadczenia pieniężnego i pomocy pieniężnej, o których mowa w ustawie z dnia 20 marca 2015r. o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych;

7)      dochodu z powierzchni użytków rolnych poniżej 1 ha przeliczeniowego;

8)      świadczenia wychowawczego „500 +” ;

9)  świadczenia pieniężnego przeznaczonego na częściowe pokrycie kosztów zagospodarowania i bieżącego utrzymania w Rzeczypospolitej Polskiej, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dn. 07.09.2007 r. o Karcie Polaka.

Kryteria dochodowe uprawniające do stypendium szkolnego:

1)     dla ucznia samotnie gospodarującego, którego dochód nie przekracza kwoty - 634 zł

2)     dla ucznia w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty - 514 zł.

Ponadto przyjmuje się, że z 1 ha przeliczeniowego uzyskuje się dochód miesięczny w wysokości - 288 zł.

W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej rodziną są osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące.

Miesięczny dochód i jego dokumentowanie

Za dochód uważa się sumę miesięcznych przychodów z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku lub – w przypadku utraty dochodu – z miesiąca, w którym wniosek został złożony, bez względu na tytuł i źródło ich uzyskania.

Do wniosku o stypendium szkolne należy dołączyć:

1. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla ucznia/słuchacza, którego rodzina korzysta ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, zamiast zaświadczenia albo oświadczenia o wysokości dochodów, przedkłada się zaświadczenie albo oświadczenie o korzystaniu ze świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej z uwzględnieniem wysokości dochodu  na osobę w rodzinie.

2. W przypadku ubiegania się o stypendium szkolne dla pozostałych uczniów/słuchaczy, dokumentami niezbędnymi do ustalenia sytuacji dochodowej są:

1)   zaświadczenie pracodawcy o wysokości wynagrodzenia netto z tytułu zatrudnienia (wynagrodzenie brutto pomniejszone o wysokość potrąconej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz ubezpieczenie społeczne) lub oświadczenie,

2)   kopia przekazu pocztowego poświadczającego otrzymanie renty, emerytury (z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku) lub aktualna decyzja organu przyznającego rentę lub emeryturę lub oświadczenie,

3)   aktualna decyzja o przyznaniu świadczenia albo zasiłku przedemerytalnego lub oświadczenie,

4)   zaświadczenie/oświadczenie o wysokości wynagrodzenia uzyskiwanego na podstawie umowy agencyjnej, umowy zlecenia, umowy o dzieło, zwierające informacje o potrąconej zaliczce na ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz składek na ubezpieczenie chorobowe,

5)   zaświadczenie z właściwego urzędu gminy o powierzchni gospodarstwa rolnego w hektarach przeliczeniowych położonego poza Gminą Olecko (o ile informacja ta nie została potwierdzona w punkcie 7.2) lub oświadczenie,

6)   zaświadczenie z Powiatowego Urzędu Pracy informujące o posiadaniu statusu osoby bezrobotnej
i wysokości pobieranych  świadczeń z funduszu pracy
lub oświadczenie,

7)   oświadczenie o braku zatrudnienia,

8)   zaświadczenie z urzędu skarbowego zawierającego informację o formie opodatkowania – zawsze w sytuacji prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej oraz            

- w przypadku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informację o wysokości: przychodu, kosztów uzyskania przychodu, różnicy pomiędzy przychodem a kosztami jego uzyskania, dochodów z innych źródeł (w przypadku, gdy podatnik łączy przychody z działalności gospodarczej z innymi przychodami lub rozlicza się wspólnie z małżonkiem), odliczonych od dochodu składek na ubezpieczenia społeczne, należnego podatku, odliczonych od podatku składek na ubezpieczenie zdrowotne związanych z prowadzeniem pozarolniczej działalności gospodarczej,

- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne – zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego zawierające informację o formie opodatkowania, dowód opłacenia składek w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych oraz oświadczenie o uzyskanym dochodzie netto (z m-ca poprzedzającego złożenie wniosku),

lub

- zaświadczenie/oświadczenie o zawieszeniu lub wykreśleniu prowadzonej działalności gospodarczej.

9)   zaświadczenia lub decyzje organów przyznających świadczenia pieniężne o charakterze stałym lub okresowym, np. zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze, dodatki mieszkaniowe itp. lub oświadczenie,

10) dowód opłacenia składek w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

11) inne dokumenty i oświadczenia niezbędne do ustalenia prawa do stypendium szkolnego.

ZASIŁEK SZKOLNY

Uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego  może być przyznany zasiłek szkolny.

Wniosek o zasiłek szkolny można złożyć w terminie dwóch miesięcy od daty wystąpienia zdarzenia losowego.

Podstawa prawna: 

-      Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty  (Dz. U. z  2016 r., poz. 1943 z późn. zm.

-      Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 930 z późn. zm.)

-      Uchwała Nr XXVII/245/09 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym uczniom zamieszkałym na terenie gminy Olecko (Dz. Urz. Województwa Warmińsko-Mazurskiego z 2009 r. Nr 77, poz.1289 z późn.zm.)

 INFORMACJA O BEZPŁATNYCH POSIŁKACH

Informacja dotycząca możliwości korzystania przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku z bezpłatnych posiłków.

Informujemy, iż istnieje możliwość bezpłatnego korzystania przez uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II Olecku z obiadów w stołówce szkolnej.  Zapraszamy zainteresowanych rodziców  /prawnych opiekunów do zapoznania się z warunkami, jakie należy spełnić, aby skorzystać z takiej formy pomocy. W tym celu należy niezwłocznie udać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku przy ul. Kolejowej 31 tel. 87 520 42 33. Należy dokonać niezbędnych formalności, tak by Państwa dziecko mogło jak najszybciej spożywać gorące obiady podczas pobytu w szkole.

O przyznanie pomocy w formie finansowania uczniom posiłków mogą ubiegać się rodzice/prawni opiekunowie uczniów pochodzących z rodzin, w których zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (Dz. U. Nr 267, poz. 2259 z późn. zm.) dochód na 1 osobę nie przekracza 684,00 netto (sześćset osiemdziesiąt cztery zł 00/100).   
ARCHIWUM 2012/2013

UCZENNICA Z SP 3 w OLECKU W FINALE OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU

„LISTY DLA ZIEMI”

Drodzy uczniowie!

                W kwietniu tego roku pisaliście bardzo ciekawe i oryginalne LISTY DLA ZIEMI spośród których szkolna komisja konkursowa wybrała trzy. Zostały one odczytane przez autorki: Dominikę Dadurę z kl. III b, Aleksandrę Mrozowską z kl. VI a,, Agatę Bielenicę z kl. VI b,  podczas obchodów Dnia Ziemi.

Jeden z listów został wysłany na ogólnopolski finał konkursu na najpiękniejszy LIST DLA ZIEMI organizowany przez Fundację Ekologiczną Arka. Z całej Polski przysłano 3 tysiące listów, z których wybrano 100 najlepszych.

Wśród najlepszych prac jest list Waszej koleżanki – AGATY BIELENICY. Od dzisiaj list Agaty walczy o nagrodę główną w konkursie.

Co zrobić, aby zagłosować na list Agaty?

1.                   Poprosić o pomoc osobę, która ma 13 lat i więcej oraz posiada konto na Facebooku.

2.                   Polubić na Facebooku stronę akcji „Listy dla Ziemi”: www.facebook.com/listydlaziemi.

3.                   Wejść na specjalna aplikację konkursową: https://apps.facebook.com/listydlaziemi/.

Głosy można oddawać tylko do 16 czerwca.


Akcja ekologiczna „Listy dla Ziemi”

W Szkole Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku w dniach 8 – 22 kwietnia 2013 trwała akcja Listy dla Ziemi, w której uczestniczyli uczniowie klas III – VI (ok. 260 osób). Głównym elementem akcji było napisanie przez dzieci listów do dorosłych. Ich tematyka dotyczyła ochrony lasów i zachowania się w nich, zaśmiecania otaczającego środowiska, segregacji śmieci i recyklingu. Sama akcja napisania listów do dorosłych poprzedzona była lekcjami tematycznymi przeprowadzonymi przez wychowawców w oparciu o dostępną broszurę informacyjną oraz materiały na płycie CD. Następnie każdy uczeń napisał List dla Ziemi na papierze listowym. Z każdej klasy zostało wybranych 5 najładniejszych listów i zaprezentowanych na holu szkoły. Następnie została powołana 3 osobowa komisja spośród nauczycieli i wybrała 3 najładniejsze prace, które zostały odczytane przez autorów podczas  uroczystych obchodów Dnia Ziemi – 22 kwietnia 2013 r. Autorkami wyróżnionych prac były: Dominika Dadura z kl. IIIb, Aleksandra Mrozowska z klasy VIa, Agata Bielenica z klasy VIb. Ponadto praca Agaty Bielenicy z klasy VIb weźmie udział w ogólnopolskim konkursie na List Roku.                            ZOBACZ PRACĘ AGATY

Fotki z imprezy


                    

                     


                     


                                           


     

Konkurs "Opowieść o elektroodpadach, czyli zużytym sprzęcie                elektrycznym i elektronicznym"
     
Zadanie realizowane w ramach ubiegania się o certyfikat Zielonej Flagi

Olsztyńskie Centrum Edukacji Ekologicznej zaprasza do udziału w wojewódzkim konkursie, który skierowany jest do dzieci klas I-III szkoły podstawowej oraz oddziału zerowego.

Przedmiotem konkursu jest napisanie opowieści, która w ciekawy sposób będzie promować właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym - ZSEE. Opowieść należy zilustrować rysunkami wykonanymi dowolną techniką rysunku (np. ołówek, tusz, mazak, pastel, kredka, piórko) lub przy pomocy graficznych programów komputerowych.  Opowieść powinna stanowić kolejną część cyklu „Opowieść o surowcach wtórnych, czyli papierze, plastiku, szkle…” Pracę wykonują dzieci (max 6 osób) przy współudziale nauczyciela.
Pracę konkursową należy wykonać w wersji papierowej (max 4 strony formatu A-4 tekstu wraz z rysunkami)  w terminie

do 26 marca 2013 r. (z każdej klasy proszę przygotować co najmniej 1 pracę). Do pracy należy dołączyć metryczkę zawierającą: nazwę, adres, telefon, e-mail szkoły, imiona i nazwiska autorów (dzieci i nauczyciela).

Prace konkursowe oceniane i nagradzane będą w dwóch kategoriach: przedszkola, szkoły podstawowe – klasy I-III.

Przy ocenie prac konkursowych uwzględniane będą następujące kryteria: zgodność pracy z tematem konkursu, poprawność merytoryczną, walory edukacyjne opowieści, pomysłowość i oryginalność ujęcia tematu, poprawność językową pracy.

Dla wszystkich uczestników konkursu przewidziane są dyplomy.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w kwietniu 2013 r. na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie www.wmodn.olsztyn.pl (zakładka OCEE - konkursy).
"TRZEBA BYĆ ZAKOCHANYM, ŻEBY UWIERZYĆ W ANIOŁY"
 
            -SZKOŁA  PODSTAWOWA IM.  KS.  JANA  TWARDOWSKIEGO
W  WOSZCZELACH

 zaprasza  uczniów  szkół  podstawowych  z terenu  DIECEZJI EŁCKIEJ do  udziału  w   III DIECEZJALNYM    KONKURSIE   PLASTYCZNYM inspirowanym twórczością   ks. Jana Twardowskiego pod hasłem:

,,Trzeba być zakochanym, żeby uwierzyć w anioły”.

Do pobrania:

Regulamin konkursu i karta zgłoszenia

Wiersze o aniołach autorstwa ks. Jana Twardowskiego 
NABÓR DO KLASY SPORTOWEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014
 

DYREKTOR

 SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANA PAWŁA II W OLECKU

OGŁASZA NABÓR DO KLASY SPORTOWEJ NA ROK SZKOLNY 2013/2014

Oferta skierowana jest do uczniów klas trzecich (dziewcząt i chłopców) z powiatu oleckiego uzdolnionych sportowo, pragnących rozwijać swoje umiejętności. Zadaniem szkoły będzie stworzenie uczniom optymalnych warunków umożliwiających łączenie szkolenia sportowego z realizacją zajęć dydaktycznych. W klasie sportowej realizowany będzie rozszerzony program zajęć z wychowania fizycznego w wymiarze 10 godzin tygodniowo.

Oferujemy kształcenie sportowe o specjalnościach:

- dziewczęta: piłka koszykowa, piłka siatkowa,

- chłopcy: piłka nożna, piłka ręczna.

Szkoła oferuje wyspecjalizowaną kadrę pedagogiczną otwartą na indywidualne potrzeby uczniów, bazę wyposażoną w nowoczesny sprzęt sportowy oraz inne pomoce dydaktyczne. Zajęcia będą prowadzone również w oparciu o obiekty miejskie:  basen, halę sportową, stadion lekkoatletyczny, korty tenisowe. Istnieje możliwość  kontynuowania nauki w klasie sportowej Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku.

Podanie o przyjęcie dziecka do klasy sportowej należy złożyć w terminie do 12.04.2013 r. w sekretariacie szkoły ul. Kolejowa 33 (druk do pobrania w sekretariacie lub na stronie internetowej szkoły www.sp3.olecko.edu.pl)

Spotkanie informacyjne z rodzicami dotyczące rekrutacji odbędzie się w dniu 14.03.2013r. o godz. 16.30.

Wszelkie informacje można uzyskać w sekretariacie szkoły pod nr tel. 87 520 20 85.

Serdecznie zapraszamy

Dokumenty do pobrania    / w formacie docx /

1. Regulamin rekrutacji  do klasy IV  oddziału sportowego.
2. Podanie o przyjęcie do klasy IV  oddziału sportowego.
3. Oświadczenie.
4. Deklaracja wstępna.

HARMONOGRAM  REKRUTACJI  DO  ODDZIAŁU  SPORTOWEGO
W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 IM. JANA PAWŁA II W OLECKU
 W ROKU SZKOLNYM  2013/2014

L.p.

Data

Opis działania

Uwagi

1.

04.03.2013r


Zamieszczenie informacji
o rekrutacji na stronie internetowej szkoły:
www.sp3.olecko.pl

 

2.

14.03.2013r.

Spotkanie informacyjne dla rodziców uczniów klas III ubiegających się o przyjęcie do oddziału sportowego.

Aula,
godz. 16.30

3.

04.03 – 12.04.2013r.

Składanie podań w sekretariacie szkoły.

Druki do pobrania
w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej

4.

Kwiecień 2013r.

Badania kandydatów przez lekarza medycyny sportowej.

Konieczne uzyskanie zaświadczenia

5.

Po 10 maja 2013r.

Przeprowadzenie testu sprawnościowego przez komisję rekrutacyjno – kwalifikacyjną.

 

6.

31.05.2013r.

Ogłoszenie listy uczniów przyjętych do oddziału sportowego poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń.

 

 ZAPISY DO SZKOŁY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 ROZPOCZĘTE !!!
         
       
Zobacz szczegóły


Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu  „Pomyśl … na pewno potrafisz”

Projekt  „Pomyśl … na pewno potrafisz” realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

W ramach Poddziałania 9.1.2 przewidziano realizację programów indywidualizacji procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkoły podstawowej w kontekście wdrażania nowej podstawy kształcenia ogólnego, które realizowane są w trybie systemowym.

Powyższy projekt realizowany jest od 1 listopada 2011 r. Zaplanowane zadania w ramach projektu kontynuowane będą do 31 lipca 2013 r.

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez indywidualizację procesu kształcenia na  zajęciach dodatkowych.


Zgodnie z założeniami projektu realizowane będą zajęcia:

I - dla uczniów z trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji,

II - dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,

III - socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne dla uczniów z zaburzeniami komunikacji społecznej,

IV - rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych.

Rodzaj zajęć, liczba grup oraz ogólna liczba dzieci w poszczególnych szkołach w ramach realizowanego projektu Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku

Rodzaj zajęć Liczba grup Ogólna liczba uczniów
I - Zajęcia dla uczniów z trudnościami w czytaniu
i pisaniu, w tym zagrożonych ryzykiem dysleksji
2 16
II - Zajęcia dla uczniów z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych 4 32
III - Zajęcia socjoterapeutyczne i psychoedukacyjne
dla uczniów z zaburzeniami komunikacji społecznej
2 20
IV - Zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów szczególnie uzdolnionych w zakresie nauk matematyczno-przyrodniczych 2 16
10 84

W ramach realizowanych zajęć w roku szkolnym 2011/2012 oraz 2012/2013 zrealizowanych zostanie po 36 godzin w odniesieniu do udziału pojedynczego ucznia w projekcie, przeciętnie 2 godziny w tygodniu.

GALERIA FOTOGRAFICZNA Z REALIZACJI PROJEKTU 

OGÓLNOPOLSKI KONKURS WIEDZY O OJCU ŚWIĘTYM
         JANIE PAWLE II

           Uczennice naszej Szkoły: Agata Bielenica z kl. V b i Weronika Rudzińska z kl. V a, wzięły udział w Ogólnopolskim Konkursie Wiedzy o Ojcu Świętym Janie Pawle II „Pielgrzymi szlak Jana Pawła II” – III pielgrzymka do Ojczyzny. 

      Konkurs adresowany był do uczniów z Rodziny Szkół Jana Pawła II w całej Polsce.
Eliminacje okręgowe miały miejsce dnia 28.02.2012r. w Szkole Podstawowej nr 10 im. Jana Pawła II w Łomży.

       Nasze uczennice zajęły miejsca w czołówce;

-         II miejsce – Weronika Rudzińska

DYPLOM WERONIKI

-         III miejsce – Agata Bielenica

DYPLOM AGATY

Do finału ogólnopolskiego przeszła Weronika Rudzińska.

Etap ogólnopolski zostanie przeprowadzony w gmachu Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego w dniu 16.05.2012r.

                                           Życzymy Weronice dalszych sukcesów.

 S. Nazareta Anna Bernat
Nasza szkoła w fotografii

Please download Java(tm).

ZOBACZ WIĘCEJ

Dzisiaj jest

 


A czas płynie...
Lekcje

8.00 - 8.45
8.55 - 9.40
9.50 - 10.35
10.55 - 11.40
11.50 - 12.35
12.45 - 13.30
13.40 - 14.25
14.30 - 15.15

Pogoda w Olecku

Pogoda w Olecku

Plan Olecka

 

Licznik  odwiedzinLinki

BIP SP3

olecko

Copyright Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku  
       Kolejowa 33, 
19-400 Olecko,  
tel. 875202085   e-mail: sp3@um.olecko.pl    http://
www.sp3.olecko.edu.pl
NIP 847-10-24-323

 
Strona główna Strona główna galeria Kontakt